Kõrge kaitseväärtusega metsade seire

Üks säästva metsanduse põhimõte on säilitada kõrge kaitseväärtusega metsi. Järgnevalt on esitatud ülevaade kaitstavate liikide ning kõrge kaitseväärtusega metsade seirest.

RMK maadel on vääriselupaikadena registreeritud 14 095 hektarit. Need on kaitse alla võetud alad, kus kohtab suure tõenäosusega ohustatud, ohu alla sattuda võivaid või haruldasi liike. Neil aladel on majandustegevus keelatud. Riigimetsas on kaitse alla võetud 434 liiki.

Kogu metsamaast 145 600 ha ehk 17,1 % on rangelt kaitstavad metsad, kus eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja kaitstavate liikide soodsa seisundi säilimine. Lisaks võetakse 168 800 hektaril majanduspiirangutega metsade (19,8 %) majandamisel arvesse kaitse-eeskirjades ja kaitsekorralduskavades kehtestatud piiranguid. Majanduspiiranguteta on 63,1 % metsadest (538 300 ha), ent mõistagi lähtutakse ka seal säästva ja tasakaalustatud metsanduse põhimõtetest.

RMK kaardistab ning kaitseb riigimetsas asuvaid pärandkultuuriobjekte – näiteks ohvrikive, hiiepuid, kiviaedasid jne. RMK toel ja eestvedamisel on Eestis kaardistatud üle 35 000 pärandkultuuriobjekti.

Vastavalt kehtivale metoodikale koostab RMK korra aastas ülevaate riigimetsades asuvatest kõrge kaitseväärtusega metsadest. Seni koostatud ülevaated leiad siit: