RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku kirjaliku enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Metsamaterjali müügiobjektide nimekirja ja pakkumuse esitamise vormi leiad siit (MS Excel). 

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Müügi korraldaja aktsepteerib pakkumuses vastava märke olemasolul FOB tarneklausliga hinnapakkumist Kunda, Sillamäe, Lehtma, Heltermaa, Rohuküla, Roomassaare  ja Virtsu sadamas. 

Müüja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta eduka pakkumuse korral hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

• on seisuga 30. jaanuar 2017 täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

• on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas esitada enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuda RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava arvestusliku koguse metsamaterjali maksumusele koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu metsamaterjali koguse maksumus koos käibemaksuga või tasuda ettemaksu.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama vormikohase pakkumuse kinnises ümbrikus hiljemalt 30. jaanuar 2017 kell 10:00 müügi korraldajale aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Metsamaterjali pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumuse esitada hiljemalt 30. jaanuar 2017  kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee, märkides digikonteineris asuva faili nimeks „Metsamaterjali pakkumus“.

Vormikohane pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

- pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontakttelefon;
- pakutava metsamaterjali nimetus, kogus, tarnekoht (ostja lao asukoha aadress);

- tarnetingimus kui erineb tarnetingimusest DAT (Incoterms 2010);

- ostuhind tarnekohas ning  ettepanek müügilepingu tagatise ja maksetähtaja kohta;

- pakkumuse kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;

- volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist.

Ostuhind esitada RMK kodulehel www.rmk.ee avaldatud palkide standard ja virnmaterjali standard kirjeldatud palkide mõõtmise ning virnastusmahu ja virnatäiuse määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes.

Müügi korraldaja jätab endale õiguse:

1. metsamaterjali harilikust väärtusest (turuhind) madalama hinna korral pakkumus tagasi lükata;

2. müügiks pakutud metsamaterjali kvaliteedinõuetest erinevate kvaliteedinõuete esitamise korral pakkumus tagasi lükata või müügimahtu korrigeerida;

3. nõuda eduka pakkujaga sõlmitava lepingu alusel üleantava metsamaterjali mõõtmisandmete esitamist mõõtmisraporti vormil (mõõteraport autokoorem-virn) või palkhaaval mõõteraporti edastamisega RMK ftp serverisse.

Pakkumuste hindamisel taandatakse erinevates tarnekohtades pakutud hinnad võrreldavale tasemele RMK metsandiku vahelattu. Vahelao hindade saamiseks lahutatakse tarnekoha hindadest tarnekoha ja metsandiku keskmisest vahekaugusest lähtuv arvestuslik metsamaterjali veokulu ning FOB märke olemasolul lastimisteenuse kulu. Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud;  http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/KK_Veohinnad%20m%C3%BC%C3%BCgiotsuste%20kaalumiseks%2015-01-02.pdf

ja lastimisteenuse hinnad; http://files.voog.com/0000/0004/9218/files/KK_lastimisteenuste%20hinnad_16-02-01.pdf

Kui pakkuja tarnekoht asub Läti Vabariigis, lahutatakse täiendavalt tarnekohas pakutud hinnast raskeveokitele kehtestatud teemaks vastavalt tariifidele, mis on avaldatud https://www.lvvignette.eu/#middle:cmd=tariffs sõiduki emissiooni tasemel EURO IV mitte vähem kui 4-teljeliste sõidukite korral. Arvestuse aluseks võetakse ühe sõiduki teemaks kolme kuu kohta. Täiendavalt suurendatakse veohindu koefitsiendiga 1,46 korrutades, mille võrra rahvusvahelised veod on kallimad Eesti sisestest vedudest.

Pakkumused avatakse 30. jaanuar 2017 kell 10:15 müügi korraldaja aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 5033396, e-post: puiduturustus@rmk.ee .