Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku suulise riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Suuline enampakkumine toimub 26. aprillil 2016. a algusega kell: 13.00 RMK Nõva looduskeskuses, Perakülas, Läänemaal. Kohalejõudmise info siin. Registreerimine enampakkumisele algab 12.45.

1. Hiiu maakond, Pühalepa vald, Salinõmme küla, Kaitseala keskuse kinnistu (suurusega 1,04 ha, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 1249033, katastritunnusega 63902:001:0367) koos selle oluliste osadega (kordon-elamu suurusega 162,1 m2, abihoone suurusega 52,9 m2, saun suurusega 16,6 m2, pumbamaja, kuur ja kaev). Alghind 41 700 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 4170 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin. .

2. Lääne maakond, Kullamaa vald, Koluvere küla, Jahimaja kinnistu (suurusega 4216 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 2922132, katastritunnusega 34202:001:0295) koos selle oluliste osadega (ulukite kogumispunkt suurusega 353,7 m², laut-kuur-garaaž suurusega 172,9 m², laut-kuur suurusega 130,2 m²). Alghind 20 400 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2040 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

3. Lääne maakond, Kullamaa vald, Koluvere küla, Mesila kinnistu (suurusega 5579 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 2926832, katastritunnusega 34202:001:0296) koos selle oluliste osadega (mesila hoone suurusega 292,9 m²). Alghind 16 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1600 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

4. Lääne maakond, Kullamaa vald, Koluvere küla, Töökoja kinnistu (suurusega 7000 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 2920432, katastritunnusega 34202:001:1700) koos selle oluliste osadega (garaaž-töökoda-saun suurusega 596,5 m², põllutööriistade kuur suurusega 157,4 m²). Alghind 26 500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2650 eurot. Lisainfo kinnistu ja sellega tutvumise võimaluste kohta siin.

Enampakkumise kord

Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument ja kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta.

Enne suuliste pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud vara omandamise ettemaksu ja osavõtutasu. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid ettemaksu ja osavõtutasu tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.

Pärast registreerimistoimingute teostamist ning enampakkumise korraldaja asjakohase märguande andmist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumisest osavõtja annab korraldajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab endapoolse pakkumise suuruse.

 Enampakkumise korraldaja kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.

 Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim peab andma enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab suurima ostusumma pakkunud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning talle ei tagastata ettemaksu. Seejärel on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Ka selle osavõtja keeldumise korral korratakse eespool nimetatud protseduuri, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Enampakkumise tingimused

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 25.04.2016. a kella 15.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena suurim, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja  –   õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt  telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.