Looduskaitse

Looduskaitse tegevusvaldkond töötab selle nimel, et säiliks looduslik mitmekesisus RMK hoole all oleval riigimaal. Selleks tuleb teha vajalikke looduskaitsetöid ning järgida elurikkuse hoidmiseks olulisi põhimõtteid ka majandatavas metsas.  

Looduskaitse tegevusvaldkonda kuuluvad looduskaitseosakond ja Põlula kalakasvatustalitus. Looduskaitseosakonna spetsialistid korraldavad ohustatud või kehvas seisundis olevate liikide elupaikade taastamist, koosluste hooldamist ja taastamist, parkide ja üksikobjektide hooldamist ning kaitsealade tähistamist. 

Elurikkuse hoidmiseks majandatavates metsades on RMK endale võtnud mitmeid kohustusi, millest mõni on rangemgi, kui seadus ette näeb. On oluline tagada majandusmetsade vanuseline ja struktuuriline mitmekesisus. 

Põlula kalakasvandus kuulub RMK koosseisu alates 2014. aastast ning see on ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik üksus Eestis. Lääne-Virumaal Lavi külas asuvas Põlula kalakasvanduses kasvatatakse lõhet, meriforelli ja siiga. Kasvatatud noorkalad asustatakse nendesse Eesti jõgedesse, kus asurkonnad on hävinud või vajavad turgutust.