Maakasutus

Maakasutuse tegevusvaldkond tagab kogu RMK maadele maakasutuslike eesmärkide seadmise. Suures plaanis määratakse:

 - Maad, kus RMK tegeleb metsa majandamisega

 - Maad, kus RMK ei tegele metsa majandamisega (looduskaitsemaad, rajatiste alused maad, maad koosluste ja elupaikade säilitamiseks jms.)

 - Maad, mida RMK rendib (põllu- ja rohumaad, poollooduslikud kooslused ja muud rendialad)

Samuti määrab maakasutusosakond kõrgendatud avaliku huviga alad, kus RMK metsamajanduslikud ja ka looduskaitselised tegevused vajavad huvigruppide teavitamist ja nende huvidega arvestamist.

Maakasutuse tegevusvaldkonda kuulub 18 metskonda, metsaparandusosakond, jahindustalitus ja maakorraldustalitus.

Metskonna metsaülem tegeleb maakasutuslike eesmärkide ja kõrgendatud avaliku huviga alade määramisega, korraldab huvigruppide teavitamist ja kohtumisi. Metsaülem sõlmib ühekordseid ja pikemaajalisi maakasutuslikke rendilepinguid ja kokkuleppeid ning jälgib nende täitmist.

Kokku on Eestis 18 metskonda, igas maakonnas 1, välja arvatud Ida-Virumaal, Harjumaal ja Pärnumaal, kus on 2 metskonda.  

Metsaparandusosakond omab ülevaadet RMK halduses olevate metsateede ja metsakuivendussüsteemide olukorrast ning kavandab ja tellib projektid nende uuendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Osakond annab valminud projektid üle metsamajanduse tegevusvaldkonnas tegutsevale metsaparandustalitusele, kes teostab vajalikud tööd.

Jahindustalitus korraldab RMK kasutuses oleva kuue jahiala rentimist. Osakond koordineerib kogu RMK metsamaa jahinduslikku kasutamist.

Maakorraldustalitus tagab RMK maadega seotud teemade lahendamise. Lisanduvad maad kantakse maakatastrisse, erinevatest vajadustest lähtuvalt jagatakse maa katastriüksusi osadeks ja sõlmitakse huvitatud osapooltega maakasutuslepingud.