Metsamajandus

Metsamajanduse tegevusvaldkonna eesmärgiks on olla maksimaalselt efektiivne metsamajanduslike tööde korraldaja riigimetsas ning korraldada kõigi metsahalduse valdkonna poolt ülesandeks püstitatud metsamajanduslike tööde teostamine ettenähtud tingimustel (tähtaeg, kvaliteet).

Metsamajanduse tegevusvaldkonda kuulub metsamajandusosakond, kolm regiooni ning metsakasvatustalitus, metsaparandustalitus,
puiduenergeetikatalitus ning looduskaitsetalitus. 

Metsaparandustalitustalituse ülesandeks on RMK halduses olevate teede, kuivendusobjektide, kraavide, truupide, sildade, parklate ja muude metsamajanduslike rajatiste hoolduse, remondi, uuendamise ja rekonstrueerimise koordineerimine ja korraldamine.

Regiooni ülesandeks on RMK majandatavas metsas metsamaterjali varumise ja veo ning metsakaitse korraldamine. 

Metsakasvatustalituse ülesandeks on RMK majandatava metsa uuendamise, kasvatamise ja metsakaitse korraldamine.

Puiduenergeetikatalituse ülesandeks on hakkpuidu tootmine ja suurtarbijate varustamine hakkpuiduga.

Looduskaitsetalitus korraldab praktilisi looduskaitsetöid riigimaal. Nende hulka kuuluvad nt üksikobjektide hooldus, kaitsealuste parkide hooldus, liigikaitsetööd, koosluste hooldamine ja taastamine, vaadete avamine ning kaitsealade tähistamine ja tähiste uuendamine-parandamine.