Rulli küla koosoleku kokkuvõte 

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladel (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Plaanime koostada Rulli küla KAH-alal eelnimetatud kava, mis sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Rulli küla KAH-ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve. Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad. Esimesel etapil kavandame osadel küpse metsa aladel uuendusraiet 2020. aastal, soovime selle ja ka järgnevate aastate tegevusi kohaliku kogukonnaga eelnevalt arutada.

Kogukonda kaasaval koosolekul tegi metsaülem Risto Sepp ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26%, majanduspiiranguga metsa 5%, majandusmetsa 69%.
Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks.

Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Teostame oma soovi läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kasutame metsas toimuvatele looduslikele protsessidele võimalikult sarnaseid metsamajanduslikke võtteid ja abinõusid.

Risto Sepp tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK KAH alasid valib ja töid korraldab. Antud ala piirneb vahetult tiheasustuse elamugruppidega.
Metsaülem tutvustas Rulli küla KAH ala valiku põhimõtteid, alal metsa olemit, raiete plaani 10 aasta jooksul ning metsa olemit peale 10 aastast majandustegevust. Räägiti loomatõkkeaia ehitusest, millega seose teostatakse Tõrva Pikasilla maantee ääres raadamist ja Tõrvasoo tee ehitusest.

Rulli küla KAH ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve.

Esimesel etapil kavandame osadel küpse metsa aladel uuendusraiet. 2020 aastal on planeeritud 3,19 ha lageraiet, 10,33 ha sanitaarraiet.

10 aasta jooksul planeeritud tegevused:
2022. aastal teostatakse harvendusraiet 3,01 hektaril. 2026. aastal plaanitakse lageraiet 7,3 hektaril.

Planeeritavad raied raietüüpide ja aastate kaupa.

Arutelu tulemusel otsustati:
  1. Metsamaterjal ladustatakse Tõrvasoo tee äärde ja mujale RMK maale.
  2. RMK paigaldab raiet informeerivad sildid kuni tööde lõppemiseni.
  3. Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud.
  4. RMK paigaldab kõrgendatud avaliku huviga seotud materjalid kodulehele.
  5. Raietööd teostatakse alljärgnevalt:
Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Lisainfo:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147