Rulli kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonnaga, et rääkida läbi Rulli ja Jõgeveste küla läheduses asuvas riigimetsas toimuvad raied, mis on vajalikud Rulli taimla laiendamiseks.

8. veebruar 2018

Valgamaa metsaülem Risto Sepp tutvustas RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel toimuvate tööde põhimõtteid ja andis ülevaate Valgamaa metsadest: rangelt kaitstavat metsa 22,7%, majanduspiiranguga metsa 8%, majandusmetsa 69,3%.  

RMK plaanib Jõgeveste ja Rulli küla lähedal laiendada Rulli taimlat. Selleks teostatakse 14,56 hektari suurusel alal esmalt puude raie, seejärel juuritakse kännud (toimub raadamine) ning rajatakse taimla. Hooneid nimetatud alale ehitada ei ole plaanis.

Metsaülem tutvustas ka Spordibaasi-Iltsmo tee ja Õhne jõe silla projekti. Tee ja silla projekteerimisele eelneb tasuvuse arvestamine. Arutati tee ja silla vajalikkust nii elanikkonnale kui ka metsa majandamiseks.

Kohtumisel otsustati, et taimla laienemiseks vajalik raadamine toimub 2018. aasta I või II kvartalis. Spordibaasi-Iltsmo tee ja Õhne jõele silla projekteerimine võib tasuvuse korral jätkuda. Ehitusprojekt kooskõlastatakse täiendavalt maaomanikega.

Lisainfo: Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee