RMK korraldab
läbirääkimised leht- ja okaspuupalkide müügiks kokkuleppehinnaga
kestvuslepingu alusel


Läbirääkimised korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Läbirääkimiste objektiks on RMK majandatavast riigimetsast ajavahemikul jaanuar 2016 kuni detsember 2020 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 310000 m3 kuusepalki, 225000 m3 männipalki, 158000 m3 kasepalki ja -spoonipakku, 47000 m3 haavapalki ja 14000 m3 sanglepapalki. Metsamaterjalide kogused kehtivad RMK palkide standardis (avaldatud www.rmk.ee) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhistest lähtudes.

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga ostja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub teostama ostja.

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele tingimustele vastavad juriidilised isikud:

  • Ettevõtjad, kes on 11. novembri 2015. a seisuga täitnud viimase kolme aasta jooksul RMK ees võetud kohustused ¹;
  • Ettevõtjad, kellel 11. novembri 2015. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada 5. novembri seisuga asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend;
  • Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või RMK krediidikomitee poolt aktsepteeritud muu tagatise;
  • Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse;
  • Leht- ja/või okaspuupalki Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik.

¹) Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

Ettevõtja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 11. novembril 2015. a kell 10:00 aadressil Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn 10149, ümbrikule kirjutada märgusõna "Kestvusleping". Digitaalselt allkirjastatult võib sooviavalduse esitada hiljemalt 11. novembril 2015. a kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee.

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

a) ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);

b) kinnitus nõusoleku kohta käesoleva kuulutuse juurde lisatud müügilepingu vormis sisalduvate ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;

c) soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;

d) pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;

e) metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise kiirus ja viis);

f) pakutav maksetähtaeg;

g) esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2016 - 31.03.2016 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;

Kuuse ja männipalkide hinnapakkumine esitada diameetrigruppide lõikes alljärgnevalt:

kuusepalk       diameeter  5 – 9,9 cm;

                       diameeter 10 – 12,9 cm;

                       diameeter 13 – 17,9 cm;

                       diameeter 18 – 24,9 cm;

                       diameeter  25+ cm;

männipalk        diameeter   5 – 9,9 cm;

                       diameeter 10 – 12,9 cm;

                       diameeter 13 – 17,9 cm;

                       diameeter 18 – 22,9 cm;

                       diameeter 23 – 27,9 cm;

                       diameeter 28+ cm;                  

h) esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 30.09.2015, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;

i) info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemisettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);

j) info 2012., 2013. ja 2014. aastal ostetud ning 2015. a kavandatud palkide koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;

k) läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult ühe nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

RMK tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ §18 sätestatud kriteeriumitele ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK puiduturustusstrateegiale.

Lisatud dokument: Metsamaterjali müügilepingu vorm

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab tel +372 503 3396 või e-post puiduturustus@rmk.ee

Müügi korraldaja on RMK, aadress Toompuiestee 24, Tallinn 10149 www.rmk.ee