RMK korraldab läbirääkimised paberi- ja küttepuidu müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingu alusel

Läbirääkimised korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Läbirääkimiste objektiks on RMK majandatavast riigimetsast ajavahemikul jaanuar 2016 kuni detsember 2020 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 180 000 m3 kasepaberipuitu, 52 000 m3 kuusepaberipuitu, 46 000 m3 männipaberipuitu, 70 000 m3 haavapaberipuitu, 190 000 m3 küttepuitu ja 55 000 kuuse- ja männiküttepuitu. Metsamaterjalide kogused kehtivad RMK virnmaterjalide standardis (avaldatud www.rmk.ee ) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhistest lähtudes.

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga ostja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub teostama ostja kuni puudub võimalus sõltumatu mõõtmise läbiviimiseks.

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele tingimustele vastavad juriidilised isikud:

 • Ettevõtjad, kes on 6. oktoobri 2015. a seisuga täitnud viimase kolme aasta jooksul RMK ees võetud kohustused ¹;
 • Ettevõtjad, kellel 6. oktoobri 2015. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend;
 • Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või RMK krediidikomitee poolt aktsepteeritud muu tagatise;
 • Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

Lisatingimus paberipuidu ostusoovi korral:

 • Leht- ja/või okaspuupaberipuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub: metsamaterjali, puidu toormaterjali või puittoodete ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus).

Lisatingimus küttepuidu ostusoovi korral:

 • Küttepuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub: metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus).

Ettevõtja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 6. oktoobril 2015. a kell 10:00 aadressil Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn 10149, ümbrikule kirjutada märgusõna "Kestvusleping". Digitaalselt allkirjastatult võib sooviavalduse esitada hiljemalt 6. oktoobril 2015. a kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee.

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

 • ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);
 • kinnitus nõusoleku kohta käesoleva kuulutuse juurde lisatud müügilepingu vormis sisalduvate ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;
 • soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;
 • pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;
 • metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise kiirus ja viis);
 • pakutav maksetähtaeg;
 • esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2016 - 31.03.2016 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;
 • esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 30.08.2015, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;
 • info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemisettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);
 • info 2012., 2013. ja 2014. aastal ostetud ning 2015. a kavandatud paberi- ja küttepuidu koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;
 • läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult kahe nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

RMK tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ §18 sätestatud kriteeriumitele ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK puiduturustusstrateegiale.

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab tel +372 503 3396 või e-post puiduturustus@rmk.ee

Lisatud failid:
Paberipuidu müügileping

Küttepuidu müügileping

Müügi korraldaja on RMK, aadress Toompuiestee 24, Tallinn 10149 www.rmk.ee