Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku suulise riigivara enampakkumise hoonestatud kinnisasja võõrandamiseks. Suuline enampakkumine toimub 06.02.2023 algusega kell 12:00, RMK Tartu kontoris asukohaga Rõõmu tee 7, Tartu. Registreerimine enampakkumisele algab kell 11:40 ja lõppeb kell 11:55.

Avalikul suulisel enampakkumisel on müügis alljärgnev hoonestatud kinnisasi:

Põlva maakonnas, Räpina vallas, Raigla külas asuv Töötoa kinnisasi (pindalaga 9858 m², tootmismaa 100%, katastritunnusega 70703:004:0081, registriosa 2455438, riigi kinnisvararegistri kood KV5867) koos selle oluliste osadega, milleks on garaaž-töökoda, tankla plats ja kaev. Kinnistul asuv  garaaž-töökoda on koormatud tähtajatu rendilepinguga. Alghind 67 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 6 700 eurot.

Töötoa kinnistu on koormatud tähtajatu isikliku kasutusõigusega tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.

Enampakkumise teate avaldamise hetkel on ehitisregistris garaaž-töökoja suletud netopind 229,4 m², reaalselt on ehitusalane pind 570 m². Ehitisregistrile on esitatud vastav andmete muutmise teatis.

Enampakkumise kord

Registreerimisel protokollitakse isikut tõendava dokumendi alusel enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument. Juhul kui juriidilise isiku põhikirjast lähtuvalt on enampakkumisel osalemiseks ja seal pakkumiste tegemiseks vajalik juriidilise isiku organi otsus, siis tuleb registreerimisel esitada vastav allkirjastatud otsus või väljavõte otsusest. Eelnimetatud otsuse võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kinnisvara@rmk.ee hiljemalt 06.02.2023 kell 10:00. Enampakkumise korraldaja kinnitab vastava otsuse kättesaamist e-posti teel.

Enne suulise pakkumise alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud tagatisraha ja osavõtutasu. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.

Registreerunud osalejatele väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni.

Enampakkumise komisjoni esimees avab enampakkumise, tutvustab enampakkumisele minevat kinnisasja, enampakkumise protseduurireegleid, teatab kinnisvara enampakkumisel osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid, enampakkumise sammu ning tutvustab enampakkumise läbiviijat. Enampakkumise läbiviija ei pea olema komisjoni liige.

Enampakkumise läbiviija asjakohase märguande andmise järel alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Pakkumised esitatakse täiseurodes enampakkumise komisjoni poolt määratud sammu kaupa. Enampakkumisest osavõtja annab komisjonile märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab oma pakkumise suuruse. Enampakkumise läbiviija kordab osaleja pakkumise suurust. Enampakkumise komisjoni liige protokollib osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

Enampakkumise läbiviija teatab enampakkumise parima pakkumise pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on kõrgeim, annab pärast parima pakkumise tegemist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnisasja enampakkumisel esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise tagatisraha talle ei tagastata. Allkirja andmisest keeldumise korral on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Pärast allkirja andmist kuulutab enampakkumise komisjoni esimees enampakkumise lõppenuks. Juhul kui kõik pakkumisest osavõtnud isikud keelduvad allkirja andmisest kuulutab enampakkumise komisjoni esimees enampakkumise nurjunuks.

Komisjoni liikmetel on õigus nõuda nende osalejate või kohal viibijate lahkumist, kes ei allu enampakkumise protseduurireeglitele või segavad enampakkumise läbiviimist.

Enampakkumisele registreerimine toimub ja enampakkumise protseduur viiakse läbi ainult eesti keeles.

Enampakkumise tingimused

Osavõtutasu ning tagatisraha müügiobjekti osas tuleb tasuda hiljemalt 06.02.2023 kella 09:00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

  • makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
  • arveldusarve nr: EE881010002021370008
  • makse selgitusse: kinnisvara enampakkumine 06.02.2023, kinnistu nimi
  • viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse tagatisraha 5 päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast (protest tuleb esitada hiljemalt 09.02.2023 kella 17:00-ks kirjalikult enampakkumise komisjonile aadressil Metsamaja, Toompuiestee 24, Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kinnisvara@rmk.ee). RMK nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 20 päeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnisasju seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse lepingu sõlmimiseks ning tagatisraha talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Kirjalikult esitatavad küsimused enampakkumisel osalemise tingimuste kohta või soov tutvuda rendilepinguga, tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne enampakkumise toimumist e-posti teel aadressil kinnisvara@rmk.ee.

Täiendava lisainfo saamiseks kinnistu ja sellega kohapeal tutvumise võimaluste kohta palume pöörduda kinnisvaraosakonna haldusjuhi Lily Kask poole, lily.kask@rmk.ee, 516 7510.