Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku suulise riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Suuline enampakkumine toimub 09. mail 2017. a algusega kell: 12.00 RMK Tallinna kontoris, Toompuiestee 24, Tallinn. Registreerimine enampakkumisele algab kell: 11.45.

1.Lääne maakonnas, Kullamaa vallas, Koluvere külas asuv Mesila kinnistu (suurusega 5579 m², sihtotstarbega tootmismaa 100%, registriosa nr 2926832, katastritunnusega 34202:001:0296, riigi kinnisvararegistri kood KV18340) koos selle oluliste osadega, milleks on mesila hoone (suurusega 292,9 m²). Kinnistul asuv hoone on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 9 800 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 980  eurot.

2.Valga maakonnas, Puka vallas, Rebaste külas asuv Marga kinnistu (suurusega 24969 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 4266350, katastritunnusega 60801:001:0153, riigi kinnisvararegistri kood KV33875) koos selle oluliste osadega, milleks on Marga vk kordon (suurusega 90,9 m²), Marga vk laut-ait-küün (suurusega 124,3 90,9 m²), garaaž (suurusega 34 m²), saun (suurusega 90,9 m²) ja kaev. Alghind 14 200 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1420 eurot. 

3.Lääne-Viru maakonnas, Vinni vallas, Tudu alevikus asuv Raudtee tn 8 kinnistu (suurusega 3726 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, registriosa nr 5172831, katastritunnusega 90001:001:0868, riigi kinnisvararegistri kood KV5880) koos selle oluliste osadega, milleks on elamu (suurusega 181,8 m²), kuur (suurusega 82,6 m²), veetrass ja kaev. Kinnistul asuvad ehitised on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 35 500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 3550 eurot.

Enampakkumise kord

Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument. Juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik.

Enne suuliste pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud vara omandamise ettemaksu ja osavõtutasu. Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja või ei esita tõendeid ettemaksu ja osavõtutasu tasumise kohta, pakkumisele ei lubata.

Pärast registreerimistoimingute teostamist ning enampakkumise korraldaja asjakohase märguande andmist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumisest osavõtja annab korraldajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab endapoolse pakkumise suuruse.

 Enampakkumise korraldaja kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.

Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on suurim peab andma enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab suurima ostusumma pakkunud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning talle ei tagastata ettemaksu. Seejärel on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Ka selle osavõtja keeldumise korral korratakse eespool nimetatud protseduuri, kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Enampakkumise tingimused

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 09.05.2017. a kella 11.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja –   õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendav lisainfo kinnistute ja nendega tutvumise võimaluste kohta: www.rmk.ee/KINNISVARA ENAMPAKKUMINE

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee