Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 26.05.2020 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb märkida:

 • pakkuja nimi;
 • isiku- või registrikood;
 • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
 • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
 • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
 • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
 • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
 • tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
2. Tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

Tagatisraha ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 26.05.2020 kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:

 • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
 • SWIFT: EEUHEE2X
 • viitenumber: 4001013186
 • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus, metsamaade enampak­ku­mine
 • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
3.Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
 • dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
 • pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
 • ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee .

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab saatma postiga kirjalikult, 26.05.2020. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil Metsamaja, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 26.05.2020 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Metsamajja (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 26.05.2020 kell 14:00 Metsamajas, Toompuiestee 24.
Pakkumiste avamisel arvestatakse riigis kehtivate eriolukorra tingimustega.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele Metsamajja pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise teates toodud tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.

26.05.2020 kell 14:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) :

 1. Harjumaa, Rae vald, Kadaka küla, Rabametsa (katastritunnus 65301:013:0033, registriosa number 11210250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6407, pindala 8,43 ha). Alghind 25 000 eurot, tagatisraha 2 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 2. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, Mudatilderi (katastritunnus 65101:002:0077, registriosa number 11191650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6401, pindala 1,6829 ha). Alghind 3 800 eurot, tagatisraha 380 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 3. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Laoküla, Lepiklille (katastritunnus 29501:009:0439, registriosa number 13939402, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40848, pindala 7,35 ha). Alghind 24 000 eurot, tagatisraha 2 400 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 4. Põlvamaa, Põlva vald, Himmaste küla, Laane (katastritunnus 62101:001:0344, registriosa number 11777850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69737, pindala 55,14 ha). Alghind 80 000 eurot, tagatisraha 8 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 5. Põlvamaa, Räpina vald, Sikakurmu küla, Liispõllu (katastritunnus 45401:002:0094, registriosa number 11240550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40522, pindala 21,74 ha). Alghind 35 000 eurot, tagatisraha 3 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 6. Võrumaa, Setomaa vald, Rokina küla, Kuresoo (katastritunnus 46001:001:0419, registriosa number 11207550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69735, pindala 31,28 ha). Alghind 38 000 eurot, tagatisraha 3 800 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 7. Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Kahula küla, Väike-Muraka (katastritunnus 25201:003:0740, registriosa number 2137908, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6135, pindala 0,0858 ha). Alghind 160 eurot, tagatisraha 16 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 8. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 9b (katastritunnus 90001:001:0876, registriosa number 4375250, riigi kinnisvararegistri objekti kood  KV66029, pindala 0,0139 ha). Alghind 80 eurot, tagatisraha 8 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 9. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 9a (katastritunnus 90001:001:0875, registriosa number 4375150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66028, pindala 0,1078 ha). Alghind 600 eurot, tagatisraha 60 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 10. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 7a (katastritunnus 90001:001:0874, registriosa number 4375050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66027, pindala 0,2032 ha). Alghind 1 200 eurot, tagatisraha 120 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 11. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 5a (katastritunnus 90001:001:0873, registriosa number 4374850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66025, pindala 0,1382 ha). Alghind 800 eurot, tagatisraha 80 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 12. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 3 (katastritunnus 90001:001:0872, registriosa number 4374750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66024, pindala 0,3209 ha). Alghind 1 800 eurot, tagatisraha 180 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 13. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Tudu alevik, Raudtee tn 6 (katastritunnus 90001:001:0871, registriosa number 4374950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66026, pindala 0,6375 ha). Alghind 3 100 eurot, tagatisraha 310 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 14. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Roela alevik, Aruvälja (katastritunnus 90004:001:0028, registriosa number 11204450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24885, pindala 2,09 ha). Alghind 4 400 eurot, tagatisraha 440 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 15. Pärnumaa, Pärnu linn, Kastna küla, Eespere (katastritunnus 82601:001:0315, registriosa number 4844950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65976, pindala 2,86 ha). Alghind 6 700 eurot, tagatisraha 670 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 16. Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Susi (katastritunnus 18802:001:0324, registriosa number 4468906, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50470, pindala 4,34 ha). Alghind 14 300 eurot, tagatisraha 1 430 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 17. Saaremaa, Muhu vald, Viira küla, Kraavimetsa (katastritunnus 47801:001:0436, registriosa number 9431150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60492, pindala 3,23 ha). Alghind 6 500 eurot, tagatisraha 650 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 18. Saaremaa, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Hernemetsa (katastritunnus 30101:003:0515, registriosa number 3880134, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40409, pindala 3,2 ha). Alghind 3 900 eurot, tagatisraha 390 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 19. Saaremaa, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Mädasoo (katastritunnus 30101:003:0510, registriosa number 3880034, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40408, pindala 1,4628 ha). Alghind 2 500 eurot, tagatisraha 250 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 20. Saaremaa, Saaremaa vald, Viki küla, Leopoldi (katastritunnus 30101:001:0744, registriosa number 2292650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60458, pindala 2,6 ha). Alghind 3 600 eurot, tagatisraha 360 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 21. Saaremaa, Saaremaa vald, Viki küla, Pätu (katastritunnus 30101:001:0730, registriosa number 258950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59196, pindala 0,5618 ha). Alghind 1 100 eurot, tagatisraha 110 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 22. Viljandimaa, Mulgi vald, Muri küla, Raja (katastritunnus 60001:003:0042, registriosa number 3808839, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12493, pindala 6,96 ha). Alghind 10 600 eurot, tagatisraha 1 060 eurot, osavõtutasu  10 eurot.
 23. Võrumaa, Setomaa vald, Treski küla, Hillipetra (katastritunnus 93401:001:0203, registriosa number 11869350, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58069, pindala 18 ha). Alghind 15 900 eurot, tagatisraha 1 590 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 24. Võrumaa, Võru vald, Vastseliina alevik, Missonuka (katastritunnus 87401:001:0258, registriosa number 11546950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69756, pindala 0,6379 ha). Alghind 2 700 eurot, tagatisraha 270 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 25. Võrumaa, Võru vald, Umbsaare küla, Võsavillemi (katastritunnus 91804:004:0455, registriosa number 3176541, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55151, pindala 1,7255 ha). Alghind 8 200 eurot, tagatisraha 820 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 26. Võrumaa, Setomaa vald, Rokina küla, Valgõjärvesoo (katastritunnus 46001:001:0471, registriosa number 11234750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69736, pindala 5,74 ha). Alghind 6 500 eurot, tagatisraha 650 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 27. Võrumaa, Võru vald, Mõrgi küla, Kriimsilma (katastritunnus 38901:001:0450, registriosa number 11215850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66466, pindala 1,1598 ha). Alghind 5 100 eurot, tagatisraha 510 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 28. Võrumaa, Setomaa vald, Toomasmäe küla, Rainova (katastritunnus 46503:002:0165, registriosa number 11204750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53046, pindala 21,55 ha). Alghind 19 000 eurot, tagatisraha 1 900 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 29. Läänemaa, Haapsalu linn, Rohuküla, Aia (katastritunnus 67401:001:0542, registriosa number 2955832, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48674, pindala 50,55 ha). Alghind 114 000 eurot, tagatisraha 11 400 eurot, osavõtutasu 10 eurot, isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaan.
 30. Läänemaa, Haapsalu linn, Rohuküla, Vanaaia (katastritunnus 67401:001:0252, registriosa number 2080232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14885, pindala 12,37 ha). Alghind 40 000 eurot, tagatisraha 4 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot, isikliku kasutusõiguse seadmise leping koos asendiplaaniga.
 31. Pärnumaa, Lääneranna vald, Poanse küla, Kubja (katastritunnus 41101:001:0373, registriosa number 10644250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56885, pindala 8,29 ha). Alghind 15 000 eurot, tagatisraha 1 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 32. Pärnumaa, Lääneranna vald, Poanse küla, Kivi (katastritunnus 41101:001:0318, registriosa number 11197950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44625, pindala 3,95 ha). Alghind 9 000 eurot, tagatisraha 900 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 33. Pärnumaa, Lääneranna vald, Kinksi küla, Metsakuitsa (katastritunnus 19501:002:0643, registriosa number 2925532, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40440, pindala 3,93 ha). Alghind 16 000 eurot, tagatisraha 1 600 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 34. Pärnumaa, Lääneranna vald, Voose küla, Metsavahi (katastritunnus 19501:002:0646, registriosa number 2887732, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41242, pindala 4,86 ha). Alghind 10 500 eurot, tagatisraha 1 050 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 35. Läänemaa, Haapsalu linn, Emmuvere küla, Kaarna (katastritunnus 67405:003:0294, registriosa number 2908632, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43563, pindala 8,56 ha). Alghind 19 690 eurot, tagatisraha 1 969 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 36. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Loja küla, Seljaotsa (katastritunnus 63901:001:0905, registriosa number 1266433, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41637, pindala 9,26 ha). Alghind 24 130 eurot, tagatisraha 2 413 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 37. Saaremaa, Saaremaa vald, Laevaranna küla, Pääsupesa (katastritunnus 85801:005:0226, registriosa number 4149234, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30922, pindala 0,7447 ha). Alghind 1 920 eurot, tagatisraha 192 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 38. Saaremaa, Saaremaa vald, Röösa küla, Rauna (katastritunnus 85801:002:0255, registriosa number 4571050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65535, pindala 1,5432 ha). Alghind 3 700 eurot, tagatisraha 370 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 39. Saaremaa, Saaremaa vald, Lõu küla, Härgamaa (katastritunnus 72101:003:0651, registriosa number 4001434, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47025, pindala 10,67 ha). Alghind 19 100 eurot, tagatisraha 1 910 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 40. Saaremaa, Saaremaa vald, Lõu küla, Rannaniidu (katastritunnus 72101:001:1407, registriosa number 5857250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67569, pindala 1,8173 ha). Alghind 4 730 eurot, tagatisraha 473 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 41. Saaremaa, Saaremaa vald, Kaimri küla, Metsapõllu (katastritunnus 72101:001:1365, registriosa number 3483950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62858, pindala 3,21 ha). Alghind 8 990 eurot, tagatisraha 899 eurot, osavõtutasu 10 eurot, isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaan.
 42. Saaremaa, Saaremaa vald, Järve küla, Tongri (katastritunnus 72101:001:1305, registriosa number 4209634, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57810, pindala 6,47 ha). Alghind 22 000 eurot, tagatisraha 2 200 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 43. Saaremaa, Saaremaa vald, Länga küla, Kiviaia (katastritunnus 72101:001:1289, registriosa number 4196534, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57277, pindala 3,17 ha). Alghind 8 240 eurot, tagatisraha 824 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 44. Saaremaa, Saaremaa vald, Üüdibe küla, Käära (katastritunnus 72101:001:1279, registriosa number 4192434, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57290, pindala 6,13 ha). Alghind 21 460 eurot, tagatisraha 2 146 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 45. Saaremaa, Saaremaa vald, Vintri küla, Juhani (katastritunnus 72101:001:1275, registriosa number 4196834, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57287, pindala 3,31 ha). Alghind 10 920 eurot, tagatisraha 1 092 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 46. Saaremaa, Saaremaa vald, Lõmala küla, Teeääre (katastritunnus 72101:001:1213, registriosa number 3999934, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47019, pindala 0,7559 ha). Alghind 1 980 eurot, tagatisraha 198 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 47. Saaremaa, Saaremaa vald, Unguma küla, Pedaja (katastritunnus 63401:003:0067, registriosa number 3741934, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14592, pindala 3,3 ha). Alghind 2 970 eurot, tagatisraha 297 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 48. Saaremaa, Saaremaa vald, Unguma küla, Lepa (katastritunnus 63401:003:0046, registriosa number 4171834, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55865, pindala 5,02 ha). Alghind 11 040 eurot, tagatisraha 1 104 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 49. Saaremaa, Saaremaa vald, Pöide-Keskvere küla, Kase (katastritunnus 63401:001:0547, registriosa number 4184334, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57002, pindala 5,31 ha). Alghind 15 400 eurot, tagatisraha 1 540 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 50. Saaremaa, Saaremaa vald, Laevaranna küla, Pääsu (katastritunnus 85801:001:1125, registriosa number 4684850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65653, pindala 7,55 ha). Alghind 24 190 eurot, tagatisraha 2 419 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 51. Võrumaa, Võru vald, Võlsi küla, Kubja tee 36a (katastritunnus 91701:001:0371, registriosa number 7786350, riigi kinnisvararegistri objekti kood  KV11022, pindala 0,434 ha). Alghind 1 700 eurot, tagatisraha 170 eurot, osavõtutasu 10 eurot, reaalservituudi seadmise leping koos asendiplaaniga.