Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 07. novembril 2016. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 07.11.2016 kell: 14.00“.

1.1. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Raja tn 8 (suurusega 2983 m², sihtotstarbega tootmismaa 100 %, registriosa nr 5095108, katastritunnusega 51301:007:0039, riigi kinnisvararegistri koodiga KV50198) koos selle oluliste osadega (kaevumaja, suurusega 8,6 m²). Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega. Alghind 685 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 69 eurot.

1.2.Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Kaldapealse kinnistu (suurusega 5171 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352402, katastritunnusega 14002:003:0346, riigi kinnisvararegistri koodiga KV33882) koos selle oluliste osadega (kordon nr 4, suurusega 97,1 m²). Alghind 20 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2000 eurot.

1.3. Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Männi kinnistu (suurusega 4767 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352502, katastritunnusega 14002:003:0348, riigi kinnisvararegistri koodiga KV33881) koos selle oluliste osadega (kordon nr 3, suurusega 149,9 m2). Kinnistul asub kinnismälestis ja kinnistu on koormatud muinsuskaitseseaduse §27 lg 2 sätestatud ostueesõigusega. Kinnistu koormatakse enne võõrandamist isikliku kasutusõigusega kinnismälestisele juurdepääsuks Anija valla kasuks ja juurdepääsuservituudiga kõrvalkinnistu kasuks. Alghind 20 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 2000 eurot.

1.4.Põlva maakond, Orava vald, Riihora küla, Metsaveere kinnistu (suurusega 14930m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2745838, katastritunnusega 54701:001:0130, riigi kinnisvararegistri kood KV5718) koos selle oluliste osadega (metskonna elumaja-kontor, suurusega 191,8   m², saun suurusega 26,1 m², kaev) alghind 13 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1300 eurot.

 

1.5.Põlva maakond, Orava vald, Riihora küla, Kuuri kinnistu (suurusega 68 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2747438, katastritunnusega 54701:002:0228, riigi kinnisvararegistri kood KV56112) koos selle oluliste osadega (kuur, suurusega 22,5 m²) alghind 320 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 32 eurot.

 

1.6.Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Männisalu kinnistu (suurusega 6802 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2668938, katastritunnusega 70703:004:0082, riigi kinnisvararegistri kood KV52662) koos selle oluliste osadega (kontor-elamu, suurusega 375 m²) alghind 16 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1600 eurot.

 

 

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

 

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 07. novembriks 2016. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 07.11.2016 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;
  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka RMK kodulehel www.rmk.ee bänneri alt KINNISVARA ENAMPAKKUMINE.  

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 07.11.2016. a kella 12.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d), põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest – sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja - õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad kõiki makse).

Kõigi katastriüksuste kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Täiendav lisainfo kinnistute ja nendega tutvumise võimaluste kohta www.rmk.ee bänneri alt KINNISVARA ENAMPAKKUMINE.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.