Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. veebruaril 2017. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 27.02.2017 kell: 14.00“.

 

1.1. Pärnu maakonnas, Varbla vallas, Varbla külas asuv kinnisasi (registriosa nr 4514506, riigi kinnisvararegistri kood KV11690 koosneb kahest katastriüksusest, millest Aida katastriüksus on suurusega 4942 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 86301:005:0264 ja Aidanurga on suurusega 229 m2, maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 86301:005:0445) koos selle olulise osaga, milleks on laut-ait (suurusega 374 m2). Alghind 13 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1300 eurot.

 

1.2.Viljandi maakonnas, Halliste vallas, Kalvre külas asuv kinnisasi (registriosa nr 3893639, riigi kinnisvararegistri kood KV12075 koosneb kolmest katastriüksusest, millest esimene on katastritunnusega 19201:001:0194, suurusega 1262 m², elamumaa 100%; teine on katastritunnusega 19201:001:0199, suurusega 346 m², elamumaa 100% ja kolmas on katastritunnusega 19202:006:0054, suurusega 1383 m², elamumaa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on kontor-elamu (suurusega 258,9 m2), abihoone (suurusega 21,3 m2) ja vesivarustuse torustik. Alghind 11 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1100 eurot.


1.3.Viljandi maakonnas, Karksi vallas, Sudiste külas asuv Küti puurkaevu kinnisasi (suurusega 11 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 60001:001:0219, registriosa nr 4702350, riigi kinnisvararegistri kood KV2560) koos selle olulise osaga, milleks on Küti puurkaev. Alghind 200 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 20 eurot.


1.4.Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Urissaare külas asuv Seirekeskuse kinnisasi (suurusega 2181 m2, ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 21301:001:0241, registriosa nr 4702450, riigi kinnisvararegistri kood KV33510) koos selle oluliste osadega, milleks on seire- ja uurimiskeskus (suurusega 188,8 m2). Alghind 17 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1700 eurot.

 

1.5.Harju maakonnas, Anija vallas, Vetla külas asuv Kaldapealse kinnisasi (suurusega 5171 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352402, katastritunnusega 14002:003:0346, riigi kinnisvararegistri koodiga KV33882) koos selle oluliste osadega (kordon nr 4, suurusega 97,1 m²). Alghind 16 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1600 eurot.


1.6.Harju maakonnas, Anija vallas, Vetla külas asuv Männi kinnisasi (suurusega 4767 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352502, katastritunnusega 14002:003:0348, riigi kinnisvararegistri koodiga KV33881) koos selle oluliste osadega (kordon nr 3, suurusega 149,9 m2). Kinnistul asub kinnismälestis ja kinnistu on koormatud muinsuskaitseseaduse §27 lg 2 sätestatud ostueesõigusega. Kinnistu koormatakse enne võõrandamist isikliku kasutusõigusega kinnismälestisele juurdepääsuks Anija valla kasuks ja on koormatud juurdepääsuservituudiga kõrvalkinnistu kasuks. Alghind 16 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1600 eurot.

 

1.7.Põlva maakonnas, Orava vallas Riihora külas asuv Kuuri kinnisasi (suurusega 68 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 2747438, katastritunnusega 54701:002:0228, riigi kinnisvararegistri kood KV56112) koos selle oluliste osadega (kuur, suurusega 22,5 m²) alghind 260 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 26 eurot.

 

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

 

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 27. veebruariks 2017. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 27.02.2017 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);

  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik;

  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;

  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;

  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;

  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka siin.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 27.02.2017. a kella 12.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemuse või jätab selle kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d) isiklikult põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuse kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepingut ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja –  õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (käibemaksu ei lisandu).

Kõigi katastriüksuste kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses. Täiendav lisainfo kinnistute ja nendega tutvumise võimaluste kohta www.rmk.ee bänneri alt KINNISVARA ENAMPAKKUMINE.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee.