Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Läänemaa metskond annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Läänemaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Hanila vallas Nehatu külas 3,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aaloelehe (katastritunnus 19502:001:0153, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11139) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

2) Hanila vallas Nehatu külas 3,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mudamulgu (katastritunnus 19502:001:0156, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11142) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

3) Hanila vallas Hanila külas 0,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lõunaliini (katastritunnus 19501:002:0327, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10952) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

4) Hanila vallas Pivarootsi külas 1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kutsari (katastritunnus 19502:001:0160, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54945) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

5) Kullamaa vallas Ubasalu külas 1,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 177 (katastritunnus 34201:001:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44751) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

6) Kullamaa vallas Ubasalu külas 4,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 218 (katastritunnus 34201:001:0276, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49799) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

7) Kullamaa vallas Ubasalu külas 2,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 231 (katastritunnus 34201:001:0289, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49788) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

8) Kullamaa vallas Kalju külas 7,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 10 (katastritunnus 34202:001:0305, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5647) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

9) Lihula vallas Matsalu külas 4,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 332 (katastritunnus 41101:001:0204, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11701) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

10) Lääne-Nigula vallas Nihkla külas 5,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Piirsalu metskond 191 (katastritunnus 43601:001:0183, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62481) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

11) Martna vallas Tuka külas 1,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 127 (katastritunnus 45202:001:0087, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10502) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

12) Martna vallas Tuka külas 4,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 102 (katastritunnus 45202:001:0094, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10303) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

13) Martna vallas Tuka külas 2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 108 (katastritunnus 45202:001:0185, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21170) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

14) Ridala vallas Kiideva külas 1,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 77 (katastritunnus 67405:002:0259, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12672) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

15) Vormsi vallas Suuremõisa külas 9,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 63 (katastritunnus 90701:001:0496, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56179) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

16) Vormsi vallas Suuremõisa külas 5,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 62 (katastritunnus 90701:001:0520, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56410) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

17) Vormsi vallas Hosby külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Back-Erjasa (katastritunnus 90701:003:1203, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62952) kohustusega taastada ja hooldada maatükki iga-aastase niitmise või karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist ja töö peab olema teostatud hiljemalt 1. oktoobriks;

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;
2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. detsembriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;
3. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida iga kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga.

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

6. maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

7. maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele;

8. rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast valikpakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Läänemaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni numbrit;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus ja katastritunnus;

3) rendiobjekti kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) kirjeldus poollooduslike koosluste hooldamise varasema kogemuse kohta (hooldamise koht, kestus, maht hektarites, info varasemate lepingute kohta);

5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 7.04.2016 a kella 12.00-ks RMK Läänemaa metskonna aadressil Koidu 3, Risti, 90901 Lääne maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 7.04.2016 kell 12.00".
Pakkumiste avamine toimub 7.04.2016. a kell 12.00 RMK Läänemaa metskonna kontoris, aadressil Koidu 3, Risti, Lääne maakond.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

Valikpakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise tulemused teeb RMK Läänemaa metsaülem kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast valikpakkumise toimumist.
RMK Läänemaa metsaülem kinnitab valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Valikpakkumisel esitatud pakkumuste hindamise juhend

1. Pakkumuse hind ja andmed pakkuja poollooduslike koosluste hooldamise kogemuse pikkuse ja mahu kohta esitatakse vastaval avalduse vormil. Avalduse vorm valikpakkumisel osalemiseks ja rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
2.1. pakkumuse hind – osakaal 50 punkti;
2.2. pakkuja kogemuse pikkus poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti;
2.3. pakkuja kogemuse maht poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti.

3. Pakkumuste võrdlemisel antakse kõrgeima hinnaga pakkumusele maksimaalne punktide arv - 50 punkti. Teiste pakkumuste hinnad saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav hind jagatakse kõrgeima hinnaga ja korrutatakse viiekümnega).

4. Pakkumuste võrdlemisel antakse 5 aastat või enama poollooduslike koosluste hooldamise kogemusega pakkujale maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav kogemuse pikkus täisaastates jagatakse viiega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse pikkust arvestatakse täisaastates, täisaastana läheb arvesse aasta (vegetatsiooniperiood), mille käigus on tõendatud pakkuja poolt poollooduslike koosluste hooldamine.

5. Pakkumuste võrdlemisel antakse 150 hektari või enama mahu eest maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatava kogemuse maht jagatakse ühesaja viiekümnega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse mahtu arvestatakse hektarites, arvesse lähevad poollooduslike koosluste hooldamise pindalad.

6. Hindamiskriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumus. Pakkumusi hinnatakse osade (hind, kogemus, maht) kaupa. Punktisummad arvutatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat kinnisasja õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikult viie tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust.

Kasutamiseks antava maatüki, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: laanemaa@rmk.ee.