Riigimetsa Majandamise Keskus avaldab teadaande metsaseaduse § 57 lõike 4 alusel.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Saaremaa metskond annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks 21,68 ha suuruse maatüki Saaremaal Lääne-Saare vallas Jõgela külas RMK valduses olevast Kihelkonna metskond 233 (katastritunnus 44001:001:0432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56946) kinnisasjast. Maatükk antakse rentniku kasutusse pilliroo lõikamiseks ja varumiseks. Enampakkumise alghind on 1 euro hektari kohta aastas.

Saare maakonnas asuvast kinnisasjast lähiaadressiga.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

 1. pilliroo lõikamisel ja varumisel arvestada Keskkonnaameti poolt kehtestatud nõuetega;
 2. pilliroo varumine, sh kokku- ja väljavedu on keelatud lindude pesitsusperioodil (15. aprillist kuni 15. juulini);
 3. pilliroogu tuleb lõigata ning kokku- ja väljavedu teostada külmunud pinnaselt;
 4. pilliroo väljaveo ajal ei tohi rikkuda pinnast ja teid;
 5. varutud pilliroogu ei tohi ladustada väljaspool roovarumise ala;
 6. pilliroo varumisel tekkivad jäätmed ja praht tuleb koristada koheselt pärast tegevuse lõpetamist;
 7. rentnikul on kohustus igal aastal teavitada Keskkonnaametit roolõikuse algusest;
 8. kasutusse antava maatüki paiknemine kinnisasjal fikseerida skeemil, mida käsitleda rendilepingu lahutamatu lisana;
 9. rendileping sõlmitakse tähtajaga viis (5) aastat;
 10. renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses. Renditasu maksmine toimub üks kord aastas ettemaksuna vastava aasta 01. maiks rendileandja poolt esitatud arve alusel;
 11. lisaks renditasule tuleb tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul rendilepingu sõlmimisest;
 12. tasuda maatüki kasutamisega seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised rendileandja poolt esitatud arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;
 13. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Renditasu suuruse korrigeerimisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates rendilepingu sõlmimisest kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;
 14. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ning anda maatükki allrendile;
 15. maatükk anda üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava maksedokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastada rentniku poolt lepingu lõppemise päeval vara üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne enampakkumise tegemist tutvuma enampakkumise tingimuste infoga ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Saaremaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus, lähiaadress ja katastritunnus;

3) maatüki kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Kasutamiseks antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Saaremaa metskonnast tööpäevadel kell 9.00 kuni 16.00 telefonil 676 7706 või e-posti aadressil saaremaa@rmk.ee.     

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga suletud ümbrikus hiljemalt 26.02.2016 a kella 10.00-ks RMK Saaremaa metskonna aadressil Kuuse küla, Lääne-Saare vald, 93551 Saare maakond. Ümbrikule märkida märgusõna märkega „Maa kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 26. veebruari 2016 a. kell 11.00“. Pakkumiste avamine toimub 26.02.2016. a kell 11.00 RMK Saaremaa metskonna kontoris, aadressil Kuuse küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond.

Enampakkumine toimub vastavalt metsaseadusele ja RMK põhimäärusele.