RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab ligi 700 inimest.

RMK METSAOSAKOND VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE MAAKORRALDUSTOIMINGUTE SPETSIALISTI

Peamised tööülesanded on:
 • RMK valduses olevate maadega seonduvate maakorraldustoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • maakorraldustoimingutega seonduvate riigihangete läbiviimine ja sõlmitud hankelepingute täitmise jälgimine ja kontroll;
 • materjalide ettevalmistamine:
 • katastriüksuste piiride muutmise kooskõlastamiseks vastavalt maakatastriseadusele;
 • RMK valdusesse üle antava maa riigi omandisse jätmiseks;
 • RMK valduses olevate katastriüksuste liitmiseks või jagamiseks ja teiste maakorraldustoimingute tegemiseks;
 • RMK valduses olevate katastriüksuste nimede, aadressandmete ja sihtotstarvete määramiseks või muutmiseks;
 • maakorraldusega seotud dokumentide haldamine RMK dokumendihaldussüsteemis.       

Maakorraldustoimingute spetsialisti kandidaadil on:
 • kõrgharidus
 • oskus kasutada maakorraldustoimingute tegemiseks vajalikke infotehnoloogilisi rakendusi
 • hea suhtlemis- ja koostöö oskus
 • hea eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • B-kategooria juhiloa olemasolu
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt
1. novembriks 2021 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo telefonil 505 5932 või e-postiga aadressil andres.sepp@rmk.ee.