RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab 700 inimest.

RMK METSAKASVATUSTALITUS VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE KIRDE PIIRKONNA METSAKASVATAJA

Peamised tööülesanded on:
 • metsakasvatuslike tööde planeerimine, andmete kogumine;
 • metsa uuendamise, sh maapinna ettevalmistamise, istutustööde, metsauuenduse hooldamise, valgustusraiete ning metsakaitsetööde korraldamine;
 • metsakasvatustööde ajakava koostamine, tööde tellimuste esitamine töövõtjatele ning RMK töölistele, tööde kvaliteedi kontrollimine;
 • tööde ajakava täitmise jälgimine, aktide kinnitamine, arvete viseerimine;
 • looduskaitseliste, kultuurilise-ajaloolist tähtsust omavate objektide kaitse, keskkonnanõuetest ja tööohutusnõuetest kinnipidamise tagamine.
Nõuded kandidaadile:
 • omab metsanduslikku kõrgharidust (magister või sellega võrdsustatud tase);
 • omab heal tasemel arvuti kasutamise oskust;
 • omab analüüsivõimet, algatus-ja korraldusvõimet, on hea stressitaluvusega;
 • omab head suhtlemis-ja koostööoskust;
 • valdab eesti keelt kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;
 • omab B kategooria juhilubasid;
 • omab püsivat elukohta soovituslikult tööpiirkonna sees.
Tööpiikonnaks on Ida-Virumaa: Jõhvi, Kohtla-Järve, Mäetaguse piirkond.
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus 12. veebruariks 2023 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo: Metsakasvatustalituse Kirde piirkonna metsakasvatusjuht Ilmar Paal, e-post ilmar.paal@rmk.ee