RMK puhkemajanduse hea tava

RMK puhkemajanduse hea tava käsitleb riigimetsa puhkealade säästliku majandamise põhimõtteid. Nimetatud põhimõtetesse on koondatud RMK puhkealade majandamisel ja kasutamisel olulised hoiakud, tegutsemisjuhised ning seisukohad, mis annavad sisu mõistele “säästlik” ehk “pidev, ühtlane ja mitmekülgne”. RMK järgib oma tegevuses alljärgnevaid põhimõtteid ja kutsub üles kõiki oma partnereid ning RMK puhkealade võimaluste kasutajaid tegema sedasama.

Hoiame keskkonda ja loodusväärtusi
 • oma tegudega säilitame maastiku ilme ning arvestame kõigi looduskaitseliste piirangutega
 • järgime loodusesse ehitamise põhimõtteid, ehitame keskkonda sobivalt ning looduskaunid alad säilitame hoonestamata
 • tegevuse kavandamisel arvestame looduskeskkonna olemusega ja loodusväärtuste säilimisega, eelistame taastuvaid ressursse ja keskkonnasõbralikke materjale
 • metsapuhkuse korraldamisel püüdleme keskkonda säästva ja prügivaba looduses liikumise poole, minimeerime saasteid vette ja õhku
 • looduse kulumist ning teisi keskkonnamõjusid jälgime, vajadusel sekkume
 • külastust suuname ning külastuskoormust hajutame infrastruktuuri paigutuse ja asjakohaste juhiste abil
 • RMK puhkealad annavad head keskkonnakaitse-alast eeskuju ja on arvamusliidrid valdkonnas

Külastaja on meile tähtis
 •  külastajatele tutvustame loodust ja selle kaitset ning säästvat kasutust
 •  meie ehitised, marsruudid ja programmiteenused on turvalised
 •  arvestame kõigi looduses liikujatega
 •  looduses liikumine aitab parandada külastajate vaimset ja füüsilist seisundit
 •  toetame aastaringset kasutust
 •  eelistame looduses liikujate lihasjõul liikumist
 •  mitmekesistame teenuseid nõudluse ja objekti põhiselt

Väärtustame kohalikku inimest, kultuuri ja pärandit
 • oleme avatud kohalikule kultuurile ja -pärandile, võimalusel arvestame ja kasutame kohalikku koloriiti info jagamisel ja elamus-võimaluste pakkumisel
 • kasutame kohalikke olusid hästi tundvaid giide
 • vastavalt võimalustele kasutame kohalike ettevõtjate tooteid ja teenuseid

Teeme koostööd ühiste eesmärkide nimel
 • eelistame puhkealade säästva kasutuse põhimõtete järgijaid, olulised on ühised eesmärgid ja tegutsemisviis
 • anname kõigile huvilistele võimaluse osaleda kavandamises
 • teavitamine (suhtlemine) on avatud ja vastastikuse mõjuga
 • vastastikku kasulikud koostöösuhted on abiks uute toodete ja teenuste arendamisel

Oleme usaldusväärsed ja avatud
 • pakutav info on usaldusväärne ja asjakohane
 • turundus on vastutustundlik ja vastab puhkealade säästva kasutuse põhimõtetele

Lisainfo

Marge Rammo, RMK külastuskorraldusosakonna juhataja, telefon 676 7530