RMK metsatööde kaart

RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui 1 miljon hektarit – on metsamaa. Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik Eestimaast ja 46% Eesti metsamaast.

Näitame siin kaardil RMK valduses olevat maad ning RMK metsas tehtud ja kavandatud tööde infot. See võimaldab igaühel vaadata, kus asub RMK mets tema kodukandis ja kaugemalgi ning millised tööd on metsas toimunud ja sinna kavandatud. Metsatööd hõlmavad kogu metsa eluringi – uue metsapõlve rajamist, kasvatamist, hooldamist ja raiumist.

Kaardi avavaates on rohelisega kuvatud kogu RMK valduses olev maa ja punasega eristatud rangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.  

Kaarti suurendades ilmub nähtavale esmalt RMK metsakvartalite võrgustik (alates 1:150 000) ja seejärel RMK metsaeraldised (alates 1:50 000). Metsaeraldisele vajutades näeb infot eraldise suuruse, peapuuliigi, vanuse ja viimati toimunud töö kohta. Infot kavandatud tööde kohta näeb, kui kaardil vastavad kihid sisse lülitada.

RMK eraldised on kaardil kuvatud vanuselise jaotuse järgi, lisaks on välja toodud rangelt kaitstavad alad. Infot planeeritavate metsatööde kohta näeb, kui kaardi kõrval asuvas menüüs huvipakkuvad kihid sisse lülitada.

Kaitsealused alad


Rangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused. 

Uue metsa põlve rajamine


Jooksvaks kalendriaastaks planeeritud istutustööd ja looduslik uuendus.

Noor mets


Raiesmik, uuenev mets ja noorendik (kuni 8-meetrine mets).  

Noore metsa hooldus


Jooksvaks kalendriaastaks planeeritud metsauuenduse hooldamised ja
valgustusraied.

Keskealine mets


Mets alates 8 meetrist kuni küpse metsani.

Harvendusraied


Harvendusraieks väljastatud metsateatised. Metsateatised kehtivad väljastamise hetkest alates aasta aega.

Küps mets


Küpsusvanuse või küpsusdiameetri saavutanud mets. Vastavalt puuliigile ja mulla viljakusele on väikseim lubatud raievanus 30 aastat ja suurim 130 aastat.

Uuendusraied


Lage- ja turberaieks väljastatud metsateatised. Metsateatised kehtivad
väljastamise hetkest alates aasta aega.

Muu maa


 

KAH-ALAD


Riigimetsas asuv kõrgendatud avaliku huviga ala, mille paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud.

NB! Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda kavandatud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel (maapind liiga kuiv või märg), loodusjõudude puhul (tormid, metsatulekahjud), metsakahjustuste korral (üraskid, juurepress, ulukid) kui ka kavandamise muudatuste tõttu (muudatused töökorralduses, kokkulepped kogukondadega jms).

Kaardil ei kajastu liikide ja elupaikade kaitseks ja taastamiseks tehtavad looduskaitsetööd kaitsealustel aladel. Samuti raadamised, mille järel maa otstarve muutub, näiteks rajatakse metsa asemel tee, põllumajanduslik maa või hooned. Ega sanitaarraied, mida tehakse metsakaitselistel eesmärkidel.