RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
07. oktoober, 2016

Soode taastamine Viidumäel

Saaremaal Viidumäe looduskaitsealal on käimas loodusliku veerežiimi taastamine allika- ja madalsoodes.

Viidumäe piirkonna soodesse hakati talumajapidamiste poolt üksikuid kraave kaevama eelmise sajandi alguses, kuid suuremad maaparandustööd toimusid eelmise sajandi keskel kui kuivendati praeguse Viidumäe looduskaitsealaga piirnevad suuremad soomassiivid. Kraave kaevati ka tänasel kaitsealal leiduvate soode kuivendamiseks. Sood hõlmavad Viidumäe looduskaitsealast 10%.

Kraavide sulgemisega soovitakse taastada olulisemates allikasoodes ja madalsoodes looduslik veerežiim, haruldaste koosluste taastumine ja hea seisund.

Tegevust korraldab Eesti Loodushoiu Keskus „LIFE Springday“ projekti raames.

Projekti ettevalmistavas osas teostati keskkonnamõjude eelhinnang ning kaasati sookoosluste taastumisvõime hindamiseks kõrgel tasemel elupaigaekspert Eerik Leibak, kelle välitöö ja analüüside tulemusena määrati raadatav soostumise taastumispotentsiaaliga ala.

RMK poolne panus projekti oli puittaimestiku eemaldamine 10 ha suuruselt kõdusoostunud ja metsastunud alalt.


Helesinine katkendjoon tähistab eelmise sajandi keskel rajatud allikasood lõiganud kuivenduskraavi. Nool näitab vee äravoolu suunda. Kraavist idas on kuivendusest küll mõjutatud, kuid säilinud osa allikasoost. Siniste punktidena märgitud allikad avanevad astangu ehk Antsülusjärve kaldanõlva all. Kraavist läänes on kõdusoostunud ja metsastunud ala. Lillaka joonega piiritletud 10 ha suuruselt soo taastumispotentsiaaliga alalt eemaldas RMK puittaimestiku. Pruun katkendjoon märgib kaitseala piiri.


Kuna tööd olid planeeritud RMK hallatavale riigimaale, hindasid RMK looduskaitseosakonna töötajad projektis kavandatut objektidel. Tehti omapoolsed ettepanekud kraavide sulgemise metoodika osas, mida projekti lõppversioonis ka arvestati.


Allikasoo säilinud osa astangu all, tuhandeid aastaid tagasi oli siin järv.


Mõnedes allikates leidub nõrglupja.


Kraavist lääne pool olevalt kõdusoolt alustati puude eemaldamisega 2016. a augustis.


Oktoobri alguseks oli raie lõpetatud ning toimus kraavi sulgemine. Vesi valgub nüüd lääne poole, avatud alale.


Taamal on säilinud allikasoo, esiplaanil kuivenduse tulemusel kujunenud kõdusoo. Eesolevatel aastatel saab jälgida toimuvaid protsesse. Muutused taimekooslustes on esialgu kiired. Endist olukorda tõenäoliselt ei saavutata, kuid soostumine peaks uuesti toimuma hakkama.


Lõpp paistab. Tänaseks on see töö tehtud.


Väiksemad tööd jätkuvad astangu peal, kus sulgetakse ka mõned sealseid sulglohkudes olevaid madalsoid kuivendavad kraavid.

Lisa kommentaar

Email again: