RMK kõrgendatud avaliku huviga alad

RMK hallatavatel maadel asuvad alad, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (KAH). Tasakaalu leidmiseks erinevate huvide vahel teavitatakse seotud huvirühmasid planeeritud töödest. Teavitamise ja infovahetuse käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

RMK tegevusi tutvustavatel koosolekutel tutvustatakse KAH-ala metsade vanuselist struktuuri ja raiete pikaajalist kava, täpsustatakse vajadusel ala piire ja esitletakse planeeritud raiekohti. Teavitusi korraldatakse RMK hallatavatel maadel, mis asuvad:

 • linnade ja teiste tiheasustusalade territooriumil ning nendega vahetult piirnevatel aladel
 • hajaasustuse elamugruppidega vahetult piirnevatel aladel
 • planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud aladel
 • avalikes aktiivses rekreatiivses kasutuses olevatel või nendega vahetult piirnevatel aladel
 • aladel, millel asub riikliku kultuurilise, arheoloogilise või ajaloolise tähtsusega paik, kasutuses olev kohaliku kogukonna jaoks religioosse või sakraalse tähtsusega looduslik pühapaik või kohaliku kogukonna traditsioonilise kultuurilise tähtsusega paik.

KAH-alade majandamiseks on kokku lepitud järgmised põhimõtted:
 • lageraied tehakse maastikku sobituvalt
 • lageraielangile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena
 • lageraie järgselt uuendatakse raiesmik raiele järgneval uuendamisperioodil
 • enne raiesmiku uuenemist ei tehta uut lageraiet raiesmikuga piirneval metsaeraldisel 
 • raietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja -radadelt 
 • maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata kasutatavaid metsateid ja -radasid 
 • turberaiet tehakse juhul, kui metsa kasvutingimused võimaldavad tagada metsa uuendamise 

Toimunud ja tulevaste kaasamiskoosolekute kohta leiab lisainfot siit.