RMK kõrgendatud avaliku huviga alad

Kaasamine ja ettepanekute esitamine metsatööde planeerimisse (link juhisele)

RMK hallatavatel maadel asuvad alad, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (KAH). Soovitame tutvuda praegu kokku lepitud KAH-aladega RMK metsatööde kaardil, kus tuleb valida KAH-alade kaardikiht ja suurendada huvipakkuvat piirkonda.

Kohalikele kogukondadele ja elanikele olulised kõrgendatud avaliku huviga metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsusega üldplaneeringu koostamise käigus. Lisaks sellele saavad kohalikud kogukonnad või elanikud teha RMK-le ettepanekuid metsaalade arvamiseks kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kui nad kasutavad neid metsaalasid igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Tasakaalu leidmiseks erinevate huvide vahel teavitatakse seotud huvirühmasid kavatsusest hakata koostama metsatööde plaane. 

Avalike arutelude ja infovahetuse käigus täpsustatakse, millele metsatööde planeerimisel tähelepanu pöörata.

Metsaala määratakse KAH-alaks, kui selle piirid ja paiknemine looduses on huvirühmaga kokku lepitud.

KAH-alade majandamiseks on kokku lepitud järgmised põhimõtted:

  • lageraied tehakse maastikku sobituvalt,
  • lageraielangile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena,
  • lageraie järgselt uuendatakse raiesmik raiele järgneval uuendamisperioodil,
  • enne raiesmiku uuenemist ei tehta uut lageraiet raiesmikuga piirneval metsaeraldisel,
  • raietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja -radadelt,
  • maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata kasutatavaid metsateid ja -radasid,
  • turberaiet tehakse juhul, kui metsa kasvutingimused võimaldavad tagada metsa uuendamise.


Kaasamine metsatööde planeerimisel:


Metsatööde kavatsuse teated ja kirjeldused maakondade kaupa on leitavad vasakul menüüs.

Määratud KAH-alad (SHP 31.01.2024 seisuga).
Andmete kasutamisel palume viidata RMK-le ning märkida andmete seisu kuupäev. Andmeid uuendatakse iga aasta alguses.

Toimunud avalike arutelude info