Andmekaitsetingimused

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

RMK töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja isikuandmete kaitse seadusega, et täita metsaseaduses ning RMK põhimääruses nimetatud ülesandeid.

RMK töötleb eelkõige isikute enda poolt RMK-le edastatud isikuandmeid. Metsaseadusega pandud avaliku ülesande täitmisel edastab RMK teated isiku rahvastikuregistrisse kantud kontaktandmetel või võtab isikuga ühendust andmete täpsustamiseks.

RMK edastab isikuandmeid asutustele või isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus), samuti teenusepakkujatele, kes pakuvad RMK-le rakendusi, andmetöötlus- või IT-teenuseid, audiitoritele ja RMK-le õigusteenuse osutajatele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

RMK võib isiku nõusolekuta edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele:

  • kellele RMK on õigusaktidest tulenevalt kohustatud isikuandmeid edastama,
  • kes on RMK-ga sõlminud lepingu ja kes töötlevad RMK ülesandel isikuandmeid konkreetse eesmärgi ja/või kohustuse täitmiseks.

Sellised kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame isikuandmeid sellistele kolmandatele isikutele, võtame kasutusele kõik õiguslikud meetmed, et teenuse osutajad kohustuksid hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ja töötlema vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele.

RMK on kohustatud avalikustama oma veebilehel ja avalikus dokumendiregistris teavet, mis on nimetatud avaliku teabe seaduses, metsaseaduses ja teistes seadustes.

Füüsiliste isikutega (edaspidi isikutega) seotud lepingutele ja kirjavahetusele kehtestab RMK juurdepääsupiirangu, mis tähendab, et dokumendi andmestik dokumendiregistris on avalik, kuid dokumendi sisu isikuandmetega mitte.  

Juurdepääsupiiranguga dokumentidega saab soovi korral tutvuda esitades RMK-le teabenõude. Juurdepääsupiiranguga dokumendi väljastamisel eemaldab RMK sellelt isikuandmed ja muu eraelu puudutava teabe. RMK väljastab juurdepääsupiiranguga dokumente vaid neile isikutele ja asutustele, kellel on seadusest tulenev õigus neid nõuda.

Isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamine:

  • Lepinguid ja raamatupidamisdokumente säilitab RMK üldjuhul lähtuvalt raamatupidamisseadusest seitse aastat.
  • Riigivaraga seotud lepinguid (riigivara võõrandamine, omandamine ning kasutusse andmine) säilitab RMK alaliselt.
  • Kirjavahetust säilitab RMK viis aastat. 

Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need tingimused isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele RMK veebilehel viidatakse (välislingid).

RMK andmekaitsespetsialisti poole saab pöörduda andmekaitse@rmk.ee

Viimati uuendatud 12.05.2021