Andmekaitsetingimused

RMK töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega metsaseaduses ja RMK põhimääruses nimetatud ülesannete täitmiseks.

RMK töötleb eelkõige isikute enda poolt RMK-le edastatud andmeid. RMK-le metsaseadusega pandud avaliku ülesande täitmisel isiku kontaktandmete saamiseks võtab RMK selle isikuga ühendust või edastab teated isiku rahvastikuregistrisse kantud kontaktandmetel.

RMK võib volitada isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi, tingimusel, et sellise volitatud töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud andmetöötlusel järgima kõiki kehtivaid õigusakte ning hoidma konfidentsiaalsena talle teatavaks saavaid isikuandmeid.

Kolmandatele isikutele väljastatakse isikuandmeid vaid juhul, kui neil on seadusest tulenev õigus neid nõuda.  

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need tingimused isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele RMK veebilehel viidatakse (välislingid).

 
Viimati uuendatud 15.01.2019