Interreg III A
Lõuna-Soome-Eesti programm

RMK, Keskkonnaministeerium ja Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio esitasid 2005. aastal Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A programmile ühise projektitaotluse pärandkultuuri tähtsustamiseks. Projektitaotlus leidis INTERREG III A sekretariaadi poolt heakskiidu ja rahastati.

Eesti riigi poolt toetas projekti rahaliselt siseministeerium ja Soome poolt Uudenmaan Liitto. Projekti juhtpartner oli RMK. Projekti kestus 27,5 kuud ja maht  350 tuh  eurot. Aktiivse projektitegevusega alustati 15. septembril 2005, põhiraskus kandus 2006. ja 2007. aastasse. Projekt lõppes 31. detsembril 2007.

Lõuna-Soome ja Eesti ühisprojekt “Metsandusliku pärandkultuuri hoidmine ja rakendamine” haaras esialgu Harju-, Lääne- ja Raplamaad ning kestis 2007. aasta lõpuni. 2007. aastal laienes inventuur jätkuprojekti "Metsandusliku pärandkultuuri tähtsustamine loodusturismis" abil ka Järvamaale.

Projekti eesmärgiks oli tõsta metsaomanike ja ka ametnike teadlikkust looduspärandi asjus ja seeläbi suunata neid metsa väärtuste mitmekülgse ja säästliku kasutamise juurde. Projektis on kesksel kohal looduspärandi inventeerimine, mille alusel alustati metsandusliku pärandkultuuri ühtse andmebaasi loomist. Ulatuslik teavitustöö ja andmete kättesaadavaks tegemine aitavad vähendada pärandkultuuri hävimise riske.

Projektis osalenud enam kui 30 inimese tööna inventeeriti pärandkultuur Harju-,  Lääne- ja Raplamaal. Trükist ilmusid Lääne- ja Raplamaa pärandkultuuri maakonnaraamatud ja Pärandkultuur Eesti metsades. Projekt valiti programmiperioodi viie tähelepanuväärseima pojekti hulka.

Lõuna-Soome-Eesti programm

RMK, Keskkonnaministeerium ja Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio 2005. aastal INTERREG III A Lõuna-Soome ja Eesti programmis alustatud piiriülene koostööprojekt pärandkultuuri kaaardistamiseks käivitus ja kulges väga edukalt. Seetõttu anti programmiperioodi lõpul RMK-le võimalus uue samateemalise projekti alustamiseks.

Uus projektitaotlus esitati 2006 aasta lõpul jätkuprojekti "Metsandusliku pärandkultuuri tähtsustamine loodusturismis"  rahastamiseks. Ka see projektitaotlus leidis INTERREG III A sekretariaadi poolt heakskiidu ja rahastati.Lisaks  Eesti riigi poolt toetas projekti rahaliselt siseministeerium ja Soome poolt Uudenmaan Liitto. Projekti juhtpartner oli RMK. Projekti kestus 11 kuud ja maht  133 tuh  eurot. Aktiivse projektitegevusega alustati 01. veebruaril ja projekt lõppes 31. detsembril 2007.

Projekti eesmärgiks oli tõsta metsaomanike ja ettevõtjate pärandkultuurialast teadlikkust ja suunata neid metsa väärtuste mitmekülgse ja säästliku kasutamise juurde loodusturismis.  Ka selles projektis oli kesksel kohal looduspärandi inventeerimine. Maa-ameti kodulehel paiknevasse pärandkultuuri avalikult kasutatavasse  andmebaasi lisandusid http://xgis.maaamet.ee/ enam kui 6600 kaardistatud pärandkultuuri objekti andmed.

Projektis osalenud enam kui 20 inimese tööna inventeeriti pärandkultuur  Järvamaal enam kui 100 tuh  hektaril,  Rapla- ja Läänemaale paigaldati ilmastikukindlad infokaardid (40 tk 3x3 m), viidi läbi metsaomanike ja ettevõtjate koolitusi pärandkultuuri ja metsade mitmekesise kasutuse tähtsustamiseks ja projektitrükistena anti välja Väike pärandkultuuri käsiraamat, selle lühiversioonid inglise ja soome keeles ja Harju- ning Järvamaa pärandkultuuri maakonnaraamatud.