Isikuandmete töötlemine lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning teenuste osutamiseks

RMK töötleb isikuandmeid lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning teenuste osutamiseks vastavalt allpooltoodule: 

1. Müügilepingute, kasutuslepingute, teenuste osutamise lepingute ja muude lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks

RMK töötleb andmeid, mis on vajalikud riigivara kasutusse andmiseks, võõrandamiseks, vara kasutusse võtmiseks, omandamiseks või teenuste tellimiseks läbiviidavaks menetluseks, sealhulgas riigihankemenetluseks, lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks. RMK säilitab lepinguid lähtuvalt raamatupidamise seadusest 7 aastat, riigivaraga seotud lepinguid (riigivara võõrandamine, omandamine ning kasutusse andmine) säilitab RMK alatiselt.

RMK edastab isikuandmeid oma töövõtjatele või käsundisaajatele, kui see on vajalik RMK kliendile kauba kohaleviimiseks või RMK-le muu teenuse osutamiseks. RMK tagab, et teenuse osutajad kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ja töötlema vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele. 

2. Küttepuidu müümiseks

RMK töötleb andmeid, mis on vajalikud müügipakkumise tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja kauba tarnimiseks. Kui isik on avaldanud soovi tasuda kauba eest järelmaksuga, edastatakse järelmaksuavaldusel esitatud andmed finantsteenuseid osutavale ettevõttele. RMK säilitab puidu ostmisega seotud dokumente lähtuvalt raamatupidamise seadusest 7 aastat.

3. Raieõiguse ja raidmete müümiseks

RMK töötleb andmeid, mis on vajalikud müügipakkumise tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja arve väljastamiseks. RMK säilitab raieõiguse ja raidmete müügiga seotud andmeid ja dokumente lähtuvalt raamatupidamise seadusest 7 aastat.

4. Majutusteenuse osutamiseks

RMK töötleb isikuandmeid, mis on vajalikud majutusteenuse osutamiseks. Majutusteenust kasutades tuleb täita registreerimiskaart, millele kantakse turismiseaduses nõutud andmed ja täiendav info (näiteks peatumise eesmärk ja teenuse saaja isiklikud eelistused). RMK säilitab registreerimiskaarte lähtuvalt turismiseadusest 2 aastat.

5. Jahiloa väljastamiseks

RMK töötleb andmeid jahiloa väljastamiseks. Tagastatud jahilube ja jahist osavõtjate nimekirju säilitab RMK lähtuvalt jahiseadusest 3 aastat.

6. Kalade taaspüügiteate menetlemiseks

RMK töötleb andmeid kalade taaspüügiteate registreerimiseks, teate esitamise eest vastuskirja ja meene saatmiseks ning määratud tasu maksmiseks. Kalade taaspüügiteateid säilitab RMK teadusuuringute eesmärgil alatiselt.

7. RMK poolt avalike ürituste korraldamiseks

RMK töötleb osalejate poolt registreerumisel edastatud andmeid konkreetse ürituse raames (näiteks osalejate arvu väljaselgitamiseks, vajadusel osalejale arve, registreerumise kinnituse või üritusega seotud informatsiooni edastamiseks ning osalejaga ürituse raames kontakti saamiseks). Registreerimise andmeid ei säilitata üldjuhul pärast ürituse toimumist.

8. Matkateelise passi kasutamiseks

RMK töötleb andmeid isikule matkateelise passi teenuse pakkumiseks ja kasutamisega seotud hüvede võimaldamiseks (kaupade ja teenuste väljastamine) teenuse kasutamise ajal.

9. RMK poolt loosimiste, mängude ja võistluste korraldamiseks

RMK töötleb osalejate poolt registreerumisel edastatud andmeid (sealhulgas andmeid, mis edastatakse sotsiaalmeedia postitustes või kommentaarides) konkreetse loosimise, mängu või võistluse raames (näiteks võitja väljaselgitamiseks, väljakuulutamiseks ning võitjaga ühenduse saamiseks) isiku nõusoleku alusel. Osalejal on vajalik alati enne oma andmete edastamist tutvuda konkreetse loosimise, mängu või võistluse reeglite ja tingimustega. Kui osaleja ei nõustu tingimustega ja oma andmete töötlemisega, ei ole võimalik vastavas loosimises, mängus või võistlustel osaleda. RMK säilitab osalejate andmeid üldjuhul võitja autasustamiseni või tingimustes toodud muu tähtajani.

10. Otsepostituste saatmiseks

RMK töötleb andmeid isikutele otsepostituste saatmiseks, kui selleks on antud nende nõusolek. Kui isik soovib otsepostitustest loobuda, saab seda teha iga saadetud otsepostituse jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt ning otsepostituse edaspidine saatmine lõpetatakse.


Viimati muudetud 31.01.2019