RMK keskkonnategevus

RMK pöörab oma tegevuses keskkonnakaitsele suurt tähelepanu. Me majandame riigimetsa säästlikult ja efektiivselt, tagades metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste säilimise ning suurenemise.

Loodussõbraliku metsamajandamise puhul on tähtis teha nii metsaraiet kui teisi metsatöid loodust võimalikult vähe kahjustades ja häirides. Keskkonna mõttes väärtuslikumad metsaalad tuleb jätta majandustegevusest üldse puutumata või tegeleda seal loodusväärtuste säilimiseks vajalike spetsiifiliste töödega. Mets on koduks paljudele taime- ja loomaliikidele, kes peavad häirimatult oma elu elada saama – sellises mitmekesisuses peitubki metsa rikkus.

RMK keskkonnahoidlike tegevuste hulka kuulub ka loodushariduse andmine ning puhkemajanduse ja loodusturismiga tegelemine. RMK hooldab ja hoiab riigimetsamaadel asuvaid loodusobjekte ning suunab inimesi looduses puhates ja liikudes keskkonnaga võimalikult palju arvestama.

RMK on keskkonnasõbralik organisatsioon ning kutsub kõiki üles loodust hoidma!