RMK looduskaitselised tegevused

Projekti "RMK looduskaitselised tegevused" viiakse ellu keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 460 muutmine (25.03.2019) Lisa 1„Toetuse andmise tingimused ja kord meetme 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 “Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.6 „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“ elluviimine ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve“ alusel.

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate looduskaitseliste tegevuste kogueelarvet suurendati 18.05.2015 käskkirja nr 460 muutmisega (25.03.2019) 17 848 796 eurolt 20 305 590,48 euroni. Euroopa liidu toetus on sellest 85% ehk 17 259 751,91 eurot ning RMK omafinantseering 15% ehk 3 045 838,57 eurot. Eelarve suurendamine toimus meetme vabade vahendite arvelt ning oli tingitud uute taastamist vajavate objektide lisandumisega. Lisandunud vahendite arvelt taastatakse elupaiku, tehakse investeeringuid poollooduslike koosluste säilitamise tagamiseks ning rekonstrueeritakse kaitsealust parki.

Projekti eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Projekti elluviimise käigus taastatakse kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaigatüüpe kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel, rajatakse või rekonstrueeritakse poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik juurdepääsutaristu (teed, ülesõidud, sillad, truubid) ning restaureeritakse ja rekonstrueeritakse kaitstavaid parke ning taastatakse kaitstavate alade maastikuväärtusi. Tegevuste tulemuseks on taastatud kaitstavad elupaigad, maastikud ja pargid, poollooduslike koosluste hooldamiseks rajatud ja rekonstrueeritud taristu.

Tegevuste loetelu
Tegevuste maksumus   
Tegevuste seis
I. Kaitstavate elupaikade taastamine (meetme tegevus 8.1.1)     
1. Soode seisundi parandamine 4 528 218,6 teostamisel
2. Poollooduslike koosluste           taastamine 5 009 272,00  teostamisel
3. Metsise elupaiga seisundi parandamine 587 109,00 teostamisel
4. Soode seisundi parandamine raiete abil (Agusalu LKA, Alam-Pedja LKA, Lahemaa RP, Ohepalu LKA, Sirtsi LKA, Tudusoo LKA) 1 500 000,00 teostamisel
II. Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud (meetme tegevus 8.1.2)    
1. Poollooduslike koosluste majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine 6 974 826,88 teostamisel
III. Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine (meetme tegevus 8.1.5) 
1. Restaureeritud ja rekonstrueeritud kaitstavad pargid  239 850,78 teostamisel
2. Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine 412 660,22 lõpetatud