RMK personalipoliitika põhimõtted

RMK personalipoliitikas määratletud põhimõtted toetavad RMK arengukavaga paika pandud strateegiliste eesmärkide saavutamist.

  • RMK hoiab, kaitseb ja majandab väga olulist osa Eesti riigile kuuluvast varast – see on riigimets. Kõik töötajad osalevad RMK kui ausa ja läbipaistva organisatsiooni hoidmisel ja arendamisel.
  • RMK töötajad lähtuvad oma tööülesannete täitmisel korruptsioonivastasest seadusest, muudest õigusaktidest, korruptsiooni ennetamiseks väljatöötatud eeskirjadest ja juhenditest ning juurutatud tegevustest.
  • RMK edendab personalipoliitikat, mis tagab kõigi töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rahvusest (etnilisest kuuluvusest), rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest.
  • RMK tegevuse tulemuslikkus ja areng toetub töötajate pühendumusele ja kompetentsusele.
  • RMK personalipoliitika põhiprintsiibid on juhtida inimressurssi, hinnates avatust, ausust, isiklikku arengut, lojaalsust ja vastutust oma töö tulemuste eest. RMK personalipoliitika toetab koostööle suunatud avatud organisatsioonikultuuri ja tugevdab meie-tunnet.
  • RMK töötajad on tasustatud õiglase ja konkurentsivõimelise töötasuga, millele lisanduvad soodustused, et toetada töötaja tervist ja töövõime säilimist.
  • RMK töötajad saavad osa koolitustest ja arendusprogrammidest, et nad oleks oma töös kompetentsed ja kõrge kvalifikatsiooniga.
  • Uusi, oma valdkonda tundvaid töötajaid värbab RMK ametikohtadele lisaks sisemisele rotatsioonile ka avalike konkursside kaudu.
  • Igal RMK töötajal on piisav töökoormus ja vastutus. Kui töökoormus langeb ja piisvat koormust ei lisandu, siis töökoht likvideeritakse. Pensionile minevaid töötajaid tänab RMK väärika ürituse, tänukirja ja mälestusesemega.