RMK kasumiaruanne (EUR)

Kasumiaruanne
20152014
Müügitulu
161 890 000160 505 000
Muud äritulud
3 290 0003 031 000
Kahjum bioloogilistelt varadelt
-75 000
 -763 000
Valmis- ja lõpetamata toodangu
varude jääkide muutus
-326 0003 043 000
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamine
122 000156 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused
-87 925 000-82 002 000
Mitmesugused tegevuskulud
-10 268 000
-11 116 000
Tööjõukulud
 -23 321 000
-21 462 000
Põhivara kulum ja väärtuse langus
-7 135 000
-6 904 000
Muud ärikulud
-43 000
-39 000
Ärikasum
36 209 000
44 399 000
Finantstulud tütarettevõtjatelt
300 000 157 000
Muud finantstulud ja -kulud
80 00086 000
Kasum enne tulumaksustamist
36 589 00044 642 000
Tulumaks
-4 652 000
-3 883 000
Aruandeaasta kasum
32 937 000
40 759 000
Bioloogilise vara ümberehitus
-81 209 000 
2 396 596
Aruandeaasta kasum (kahjum) koos kasumiga (kahjumiga) bioloogilise vara ümberhindlusest -48 272 000 2 437 328 000