Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine

Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamise projektist toetatakse:
  • looduslike soode ja märgade metsade taastamist;
  • vooluveekogude taastamist.
Tegevuste käigus taastatakse kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaiku kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel. Tegevuskava alusel võib kaitstavate liikide elupaikasid taastada ka väljaspool kaitstavaid loodusobjekte, kui kaitstava liigi esinemisala on Eesti Looduse Infosüsteemis registreeritud vastava liigi elupaigana.
Jõgede taastamisest saavad otsest kasu eelkõige harrastuskalapüügiga tegelevad või seotud isikud ja kutseliste kalurite ettevõtted. Meetmete laiemaks kasusaajaks on kogu elanikkond tänu looduse pakutavate ökosüsteemiteenuste paremale kvaliteedile ja rohevõrgustiku paremale sidususele.

Jõeelupaikade ja märgade metsade taastamine vähendab soovimatute üleujutuste mõju. Sihteesmärgiks on, et  taastamismeetmed viiakse ellu 9400 hektaril. CO2 sidumine märgalade taastamise kaudu leevendab kliimamuutusi (nt ühe hektari soo taastamine neelab umbes 800 kg süsinikku aastas), samuti vähendab soode taastamine tuleohtu ja aitab säilitada puhta vee varusid.