Mitteheas seisundis veekogude tervendamine

Mitteheas seisundis veekogumite parema seisundi taastamine ja tervendamine on oluline, et suurendada valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks. Sekkumised põhinevad Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi alusel kehtestatud perioodi 2022–2027 veemajanduskavadel (VMK), VMK meetmeprogrammil, pinnaveekogumite nimekirjal ja seisundihinnangutel, Läänemere strateegial ja kliimamuutustega kohanemise arengukaval aastani 2030.

Väikejärvede kesise ja halva seisundi peamised põhjused olid 2020. a seire põhjal füüsikaliskeemilised elemendid (üldfosfori, üldlämmastiku, läbipaistvuse ja pH tõttu) ja suurtaimed, lisaks suurselgrootud põhjaloomad, fütoplankton ja kalastik. 2020. a kuulusid seiresse valdavalt madalad järved, kus suurtaimede osatähtsus primaarproduktsioonis on suur ja fütoplanktoni osa väike ning mis väikse veemahu tõttu on tundlikud surveteguritele, sh kliimamuutusele. Järvede ja jõgede elupaikade, veerežiimi ja hüdromorfoloogia taastamine vähendab soovimatute üleujutuste mõju. Jõgede ja järvede hüdromorfoloogia ja hüdroloogilise režiimi taastamine vähendab põua ajal veepuuduse probleemi ja parandab veekogumite ökoloogilist seisundit. Eestis on 47% pinnaveekogumitest (2020. aasta andmed) ja 26% põhjaveekogumitest (2020. aasta andmed) vähem kui heas seisundis. Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivist tulenevalt on liikmesriikide kohustus saavutada veekogumite hea seisund aastaks 2027. Mitteheas seisundis veekogumite tervendamistegevustega on plaanis hõlmata 300 ha veekogumeid ja need sisaldavad järgmisi tegevusi:
a) mitteheas seisundis järvede setetest puhastamine, veevahetuse parandamine, biomanipulatsioon, kemomanipulatsioon, väliskoormuse piiramine, veetaseme tõstmine või stabiliseerimine, hüpolimnioni aereerimine jm tegevused, mis on suunatud järve hea seisundi saavutamiseks; sette kasutuselevõtt, sealhulgas pilootprojektina järvemuda väärindamise tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendamine või muul moel taaskasutamine;
b) mitteheas seisundis olevate vooluveekogude loodusliku hüdromorfoloogia taastamine vastavalt hüdromorfoloogilisele koormusele, sh jõgede looduslike sängide taastamine, sootide avamine, paisude likvideerimine, looduslähedaste kalapääsude rajamine, puhveralade taastamine ja rajamine ning muud maastikukujundusega seotud tegevused.

Mitteheas seisundis veekogumite hea seisundi taastamine on sünergias Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmetega, kuna loob eeldused kalavarude loodusliku taastootmisvõime suurendamiseks ning seekaudu kalapüügi kestlikkuse tagamiseks.