Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud

Ühtekuuluvusfondi meetme tegevuse “Ex-situ liigikaitse investeeringud” abil on RMK Põlula kalakasvatuskeskusesse soetatud inventar kalade krüogeenipanga loomiseks ja individuaalmärgised kalade märgistamiseks. 2021. aastal otsustati rahastada ka ebapärlikarpide kasvatamiseks sobiva jaama rajamist.

Projektide eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Ohustatud kalaliikide geneetilise materjali kogumiseks ning säilitamiseks krüogeenipangas on soetatud seadmed ja inventar, mis võimaldavad hoida vedelas lämmastikus looduslikest populatsioonidest pärit kalade niiska sügavkülmutatult aastaid eluvõimelisena. Kalamärgiste ning märgistamiseks vajaliku lisavarustuse hankimine võimaldab märgistatult asustatud noorkalade taaspüügiteadete kaasabil uurida asustatud kalade ellujäämust, kasvu, suguküpsuse saabumist ja rändeid. Kaitsealuse ebapärlikarbi kasvatusjaam projekteeritakse ja ehitatakse Lahemaa rahvuspargis asuva jõe äärde eesmärgiga peatada liigi väljasuremine jõe looduslikkuse taastamistööde ajaks.

Tegevused on suunatud ohustatud kalapopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse säilitamisele ja asurkondade taastamisele ning taasasustamise edukuse hindamisele, mis omakorda aitab kaasa kalavarude, eeskätt lõheliste (lõhe, meriforell, harjus, siig) olukorra paranemisele nii meres kui siseveekogudes. Kasvatusjaama ehitamine loob võimaluse väljasuremisohus ebapärlikarbi asurkonna säilimiseks ja taastamiseks.

Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringute aluseks on keskkonnaministri 31.07.2015 käskkiri nr 705 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuse 8.1.9 “Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud““ ja keskkonnaministri 11.02.2021 käskkiri nr 1-2/21/59 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2021-2023 tegevuskava ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 8.1.9 „Ex-situ liigikaitse investeeringud“ elluviimiseks (RMK ebapärlikarp)”.

Projektide maksumused, toetussummad ja omafinantseering:

Tegevuste nimetus
Tegevuste maksumus EUR
 ÜF toetus (85%), EUR RMK omafin. (15%), EURTegevuste seis
Krüogeenipanga loomine RMK Põlula kalakasvanduses30650,84
 26053,214597,63Lõpetatud
Kalamärgiste soetamine
28824,00
 23761,484193,20Lõpetatud
Ebapärlikarbi kasvatamiseks sobiva jaama ehitamine313334,65
266334,45
47000,20
Teostamisel