Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate turbaalade korrastamise tegevuste kogumaksumus on 5,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (4,93 miljonit eurot) ning RMK omafinantseering 15% (870 000 eurot). 

Turbaalade korrastamise tegevused viiakse ellu Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “ Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel. 

Projekti raames korrastatakse üle Eesti kokku umbes 2000 hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Mahajäetud turbakaevandusalad taimestuvad vahele sekkumata väga aeglaselt ning nendelt aladelt eraldub rohkesti süsihappegaasi. Seepärast on oluline need alad suunata taassoostumisele.  Konkreetsed tööd mida jääksoodes tehakse selguvad projekteerimise tulemusel. Üldiselt on tegemist kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete rajamisega.

Ülevaade jääksoode taastamisest (31.10.2019 seisuga)
Ala nimi
Seotud katastriüksus
Kaitseala nimi
Maakond
Pindala (ha)
Tööde seis
Määvli jääksoo
63901:001:1930 63901:003:0444

Hiiu
 60
taastamistööd lõppenud 2018. aastal
Laiuse jääksoo
24804:001:0169

Jõgeva
 36
ehituses
Saikla jääksoo
55001:001:0817 55001:001:0651

Saare
 205
ehituses
Alu jääksoo
15901:001:0125
Nätsi-Võlla LKA
Pärnu
 99
töös
Toolamaa (Meelva) jääksoo
70701:001:0446 70702:001:0895 70702:001:0899
Meelva MKA
Põlva
 62
ehituses
Voore jääksoo70201:002:1230Mõdriku-Roela MKALääne-Viru 102ehituses
Kõima jääksoo
33404:002:0259Lavassaare LKAPärnu  57ehituses
Arramäe jääksoo87202:002:0932 Põlva 144taastamisprojekt valminud
Viru raba jääksoo35203:002:0221
35301:001:0437
35301:001:0453
42301:005:0426
Lahemaa RPHarju 32ehituses
Kildemaa jääksoo 80803:001:0596 80803:001:0889 80803:001:0979 Pärnu 51projekteerimisel
Essoo jääksoo 84301:002:0137 84301:002:0059  Võru  157projekteerimisel
Adraku jääksoo 16401:001:0268 Ida-Viru  80taastamisprojekt valminud
Põlliku jääksoo 27701:003:0750
27701:003:0080 
 Aela MKARapla  53taastamisprojekt valminud
Maima jääksoo 18801:001:0151 Lavassaare LKA Pärnu  70taastamisprojekt valminud
Priipalu jääksoo 60802:001:0306 94301:001:0351
94301:001:0012 
 Valga  32lähteülesanne koostamisel 
Kalda jääksoo 76702:002:0350 76702:002:0211  Võru 102lähteülesanne koostamisel 
Mõrdama jääksoo 93001:003:0143  Pärnu  70projekteerimise ettevalmistamine