Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Teringi maastikukaitsealal

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse 4,5 km pikkune Teringi õpperada koos parkla ja lõkkekohaga. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse amortiseerunud laudtee, kaetakse hakkpuiduga pinnasrada rabasaartel, renoveeritakse rajaäärsed puhkekohad, püstkoda ja ujumisplatvorm Alatsi järve ääres. Rekonstrueeritakse raja alguses olev parkla koos lõkkekoha, käimla, puukuuri ja katusealusega. Uuendatakse kaitseala kaitseväärtusi tutvustav info nii parklas kui raja ääres. Tegevus toimub vastavalt Tergingi maastikukaitseala kaitsekorralduskavale aastateks 2017-2026 ja see aitab hoida külastajate jaoks rajatud taristu korras, et vältida väärtusliku rabamaastiku tallamine, aidates sellega kaasa nii loodushariduse edendamisele kui ka loodusväärtuste kaitsmisele. Projekti käigus teostatavad rekonstrueerimistööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Külastajad suunatakse aladele, kus häiring tundlikele ökosüsteemidele ja looduskeskkonnale on minimaalne. Taristu rekonstrueerimine aitab kaasa soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitsele.

Töid teostatakse aastatel 2017 – 2023.
Tegevuse kogumaksumus on 135 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (114750,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee