Soomaa rahvuspargi soode taastamine

Projektitegevuseks on Soomaa rahvuspargi soode taastamine, mille raames taastatakse vähemalt 1 275 ha sooelupaiku Soomaa rahvuspargis asuvates Kuresoos, Riisa rabas, Kikepera rabas, Öördi rabas ja Valgerabas. Tegevuse raames projekteeritakse ja viiakse ellu järgmised veerežiimi taastamiseks vajalikud tööd: kraavide likvideerimine, kraavide sulgemiseks vajalikud trassiraied, paisude rajamine. Tegevus toimub vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavale 2011–2020.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 854 551 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (726 368 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

    

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee