RMK müügiteade
läbirääkimiste pidamiseks metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga
kestvuslepingute alusel

Lähtudes Eesti metsapoliitika p-st 6, metsaseaduse § 46 lg 1 p-st 3 ja Vabariigi Valitsuse 04.01.2007 määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” §-st 2, § 7 p-st 1, §-st 9, §-st 10 ja §-dest 17-191 korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) läbirääkimised metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali keemilise ja/või mikrobioloogilise väärindamisega tegelevatele juriidilistele isikutele.

Käesoleva müügiteatega kutsutakse läbirääkimistele ettevõtjad, kes kavandavad Eestis rajada metsamaterjali keemilise ja/või mikrobioloogilise väärindamisega tegelevat uut tootmisüksust.

Läbirääkimiste objektiks on vastavalt RMK puiduturustusstrateegiale RMK majandatavast riigimetsast alates 01.01.2028 varutav metsamaterjal. RMK müüb ümbertöötlejatele kaskaadkasutuse põhimõtetest lähtuvalt hinnangulisest aastamahust kuni 85% ümarpuidust, mille kvaliteet vastab RMK virnmaterjalide standardile, ning kuni 50% raidmete hinnangulisest aastamahust. Paralleelselt käesoleva teatega kuulutab RMK jätkuvalt igal aastal välja läbirääkimised metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingutega.

Käesoleva müügiteate alusel pakkujale (ettevõtja) müüdav kogus selgub läbirääkimiste käigus pakkumise hindamisel.

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub läbirääkimisprotsessi käigus kokkulepitud asukohas.

Sõlmitavate kestvuslepingute tähtaeg selgub läbirääkimisprotsessi käigus ja määratakse kindlaks RMK otsusega pärast pakkujate kvalifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimist ja pakkumiste hindamist. Lepingute alusel tarnete varaseim algusaeg on mitte enne kui 01.01.2028.

Kokkuleppehinnaga kestvuslepingutega müüdava metsamaterjali alghinda või müügihinda ja selle määramise metoodikat ei ole protsessi pikaajalisuse tõttu käesoleva müügiteate avaldamisel võimalik määrata. Alghinna või müügihinna määramisel ja muutmisel lähtutakse metsamaterjali harilikust väärtusest Põhjamaade kaubaturul, kus valdav osa samaliigilisest metsamaterjalist keemiliselt ja mikrobioloogiliselt ümber töödeldakse. Hinnainfo allikana kasutatakse muuhulgas eelkõige Soome Loodusvarade Keskuse (Luke) veebilehel avaldatud Läänemere äärsete riikide hindu ja koguseid (https://www.luke.fi/en/statistics). Kestvuslepingute müügihind kujuneb kõigi pakkumiste ja RMK pakkumiste hindamise metoodika alusel. Müügihind ei tohi ühelgi hetkel olla väiksem kui puidu harilik väärtus või turuhind.

Käesolev müügiteade on kutse alustada läbirääkimisi, mille käigus selguvad kestvuslepingu konkreetsed tingimused.

1. Sooviavalduste kvalifitseerimise nõuded

1.1. Üldnõuded

1.1.1. RMK ees võetud ostukohustuste täitmine viimase kahe aasta jooksul;

1.1.2. riiklike ja oma asukohariigi maksuvõlgade ning RMK ees võlgnevuse puudumine;

1.1.3. sooviavaldus vastab müügiteates avaldatud nõuetele ja pakkuja on esitanud müügiteatega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügilepingu tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse;

1.1.4. Pakkuja kohustub täitma punktides 1.1.1 ja 1.1.2 nimetatud nõudeid vastavalt oma taustale ja varasemale tegevusele kogu läbirääkimiste perioodi kestel.

1.2. Lisanõuded

1.2.1. Pakkuja peab kvalifitseerimise vastavuse tõendamiseks esitama äriplaani, kus toob välja vähemalt järgmised asjaolud:
 • planeeritava uue tootmisüksuse tootmissuund ja -tehnoloogia, sh millist sortimenti, millise kvaliteediga puitu ja millises koguses on kavas kasutada ning millist sortimenti ja millises mahus vajaminevat puitu ja millises tarnekohas on soov RMK kaudu kestvuslepingu alusel osta;
 • plaanitava uue tootmisüksuse toodetes süsiniku sidumise maht, tootmisprotsessiga kaasnev hinnanguline aastane süsiniku heitmete maht ning kirjeldus uue tootmissuuna keskkonnamõjust, toodanguga loodavast lisandväärtusest ja seosest Eesti kliimaeesmärkide täitmisega. Nimetatud teave peab olema esitatud arvestusega, et pakkuja peab RMK-ga kestvuslepingu sõlmimise ajaks olema leht- ja/või okaspuupaberipuitu ümber töötlev ettevõtja, kes väärindab puitu selliselt, et tema Eestis asuvas tootmisüksuses valmiv toodang tõstab toorme väärtust, ja kelle valmistatava toote elukaar vastab IPCC metoodikale M2 ning seeläbi aitab kaasa Eesti ja Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisele, panustab keskkonna kaitsesse ning puidu kestlikku kasutamisse;
 • uue tootmisüksuse rajamise etappide kirjeldus ja ajakava;
 • uue tootmisüksuse võimalik asukoht, töötajate vajadus, sh töötajate kogemus ja seotus uue tootmisüksusega;
 • uue tootmisüksuse toodangu kirjeldus, selle kasutusvaldkonnad, sihtturud ja peamised kliendigrupid ning klientide ja peamiste sihtturgudeni jõudmise viisid;
 • uue tootmisüksuse arendamise finantsplaan kuni tootmisüksuse valmimiseni ning esimese viie tegutsemise aasta finantsplaan ja selle elluviimise kava. Neile tuleb lisada andmed olemasolevate ja/või kavandatavate finantstagatiste, kapitali või muude finantseerimisallikate kohta. Finantsplaani tegemisel peab pakkuja arvestama, et tema töötajate keskmine brutokuupalk peab olema mitte väiksem kui 70% keskmisest brutokuupalgast paberi ja pabertoodete tootmise tegevusalal (aluseks on Statistikaameti andmed paberi ja pabertoodete tootmise tegevusalal brutokuupalga kohta viimasel avaldatud aastal).
1.3. Pakkuja esitab RMK-le viimase nõudel täiendavaid dokumente ja andmeid punktis 1.2.1 nimetatud asjaolude kohta.

2. Sooviavalduste esitamine

Pakkuja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 08.05.2024 aadressil Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn 10149, ümbrikule kirjutada märgusõna „Kestvusleping“. Digitaalselt allkirjastatult esitada sooviavaldus hiljemalt 08.05.2024 e-postiga aadressile biokeemia@rmk.ee.
Ettevõtja poolt esitatavas sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

 a) pakkuja nimi, registrikood, asukohta ja kontaktandmed;

 b) kinnitus müügiteates avaldatud RMK tingimustega ja müügiteate avaldamisel ajal veebilehel  www.rmk.ee avaldatud kehtivate RMK metsamaterjali müügilepingu tüüptingimustega   nõustumise kohta;

 c) andmed kvalifitseerimistingimustele vastavuse kohta, sh punktile 1.2.1 vastav äriplaan;

 d) info pakkuja valduses olemasoleva puidutöötlemise ettevõtte kohta (asukoht, kasutatava tehnoloogia kirjeldus, aastane toormevajadus, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus) vastavalt ettevõtte taustale ja varasemale tegevusele;

 e) info pakkuja valduses olemasoleva puidutöötlemise tarbeks alates 2028. aastast kavandatud metsamaterjali koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites koos tarnekohaga;

 f) pakkuja peab riiklike ja oma asukohariigi maksuvõlgade kontrollimiseks esitama oma asukohariigi pädeva riigiasutuse tõendi. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada koos sooviavaldusega asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend, mis on väljastatud mitte varem kui viis nädalat enne sooviavalduse esitamist;

 g) läbirääkimistel pakkujat esindava isiku nimi ja kontaktandmed.

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud pakkujat esindama volitatud isik. Sooviavalduse esitaja märgistab sooviavalduses selgelt ära need andmed ja/või dokumendid või nende osad, mis on sooviavalduse esitaja ärisaladus, samuti kas ja milliseid isikuandmeid sooviavaldus sisaldab, mida ei või avaldada kolmandatele osapooltele.

RMK selgitab, et RMK kaitseb sooviavalduse esitajate ärisaladust ja kaitset vajavaid isikuandmeid. Samas on oluline tähele panna, et RMK tegutseb kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas ning riigi vara müüjana hindab iseseisvalt andmete avaldamise või avaldamata jätmise õiguspärasust.

3. Läbirääkimiste käik ja etapid

3.1. RMK poolt moodustatud hindamiskomisjon valmistab ette läbirääkimisi ning hindab ettevõtete sooviavaldusi ja pakkumisi.

3.2. Läbirääkimised kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel metsamaterjali müügiks toimuvad etapiviisiliselt. RMK määrab etapid, nende vahe-eesmärgid ja tähtajad tuginedes kvalifitseerimise nõuetele vastavalt sooviavalduste ja pakkumiste sisule ning läbirääkimiste käigus täpsustunud tingimustele. Iga järgmine etapp algab eelmise etapi lõppemise tähtpäevale järgneval tööpäeval.

3.3. RMK kehtestab iga läbirääkimiste etapi kohta tingimused, mille täitmist tuleb pakkujal tõendada RMK kehtestatud tähtajaks. Iga etapi järel jätkuvad läbirääkimised üksnes nende pakkujatega, kes täidavad RMK kehtestatud tingimused. RMK koostab iga etapi kohta vahe-eesmärkide täitmise hindamise otsuse/kokkuvõtte.

3.4. Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokollid.

3.5. RMK kavandab läbirääkimisi pakkujatega etapiviisiliselt alljärgnevalt.

3.5.1. Kvalifitseerimine
 • Selles etapis annab RMK kirjaliku tagasiside esitatud sooviavalduse, sh äriplaani osas ning esitab vajadusel täpsustavaid küsimusi esitatud sooviavalduse ja selles sisalduva informatsiooni ja teabe kohta.
 • RMK võib pakkujatelt nõuda täiendavate dokumentide või teabe esitamist ning sooviavalduses esitatud äriplaani täiendamist, täpsustamist või muul moel muutmist.
 • RMK vaatab läbi täiendatud sooviavaldused ning määrab tähtaja äriplaanide esitlemiseks RMK hindamiskomisjonile. Pakkujad esitlevad oma äriplaane kuni kahenädalase perioodi kestel RMK hindamiskomisjonile RMK Tallinna kontoris või veebisilla vahendusel.
 • RMK saadab kõigile äriplaani esitlenud pakkujatele kirjaliku tagasiside, sh võimalikud lisaküsimused. RMK määrab tingimused ja tähtaja täiendatud kirjalike sooviavalduste esitamiseks.
 • RMK hindamiskomisjon hindab täiendatud sooviavaldusi 30 päeva jooksul alates nende esitamise tähtpäevale järgnevast päevast. RMK teatab, kas pakkuja täiendatud sooviavaldus vastab nõuetele.
 • RMK võib vajadusel paluda pakkujatel selgitada ja tõendada vastavust RMK poolt kehtestatud täiendavatele tingimustele. RMK annab nõuetele vastavuse tõendamiseks mõistliku tähtaja.
 • Etapi lõpus annab RMK teada pakkujad, kellega läbirääkimised jätkuvad järgmises etapis.
3.5.2. Äriplaanide hindamine
 • RMK hindamiskomisjon hindab sooviavaldustega esitatud äriplaane lähtudes lisandväärtusest, süsiniku sidumise mahust ja perioodist ning äriplaani kestlikkusest.
 • Hindamiskomisjon võib koostada nimetatud põhimõtete täpsemaks sisustamiseks hindamismetoodika, mille kinnitab RMK juhatus ja mis avaldatakse kõigile sooviavalduse esitanud isikutele.
 • RMK hindamiskomisjon esitab hindamiskriteeriumitest lähtuva hindamise tulemuse RMK juhatusele.
 • Etapi lõpus annab RMK teada pakkujad, kellega läbirääkimised jätkuvad järgmises etapis.
3.5.3. Tootmisüksuse rajamine
 • Punktide 3.5.1 ja 3.5.2 järgi kvalifitseeritud ja äriplaani hindamise edukalt läbinud pakkuja kohustub esitama RMK-le teavet tootmisüksuse rajamise kohta vastavalt RMK kehtestatud nõuetele ja tähtaegadele, sh teavet omandatud maakasutusõiguse, läbi viidud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise, väljastatud keskkonna-, ehitus- jm lubade ning investeerimisotsuste kohta.
 • RMK hindab esitatud teavet ning võib paluda pakkujal esitada täiendavat teavet, andes vastamiseks mõistliku tähtaja. Tähtaegade määramisel järgib RMK pakkujate võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • RMK võib vajadusel paluda pakkujatel selgitada ja tõendada vastavust RMK poolt kehtestatud täiendavatele tingimustele. RMK annab nõuetele vastavuse tõendamiseks mõistliku tähtaja.
3.6. Iga etapi lõpus teavitab RMK pakkujaid hindamiskomisjoni töö tulemustest ja sellest, kas isiku esitatud teave vastab nõuetele.

3.7. Juhul, kui pakkuja ei esita RMK-le vajalikku teavet või RMK hinnangul ei ole see piisav, on RMK-l õigus igal hetkel selle pakkujaga läbirääkimised katkestada ja kestvuslepingut mitte sõlmida.

3.8. Pärast läbirääkimiste lõppemist on pakkujatel õigus esitada RMK-le pakkumisi kestvuslepingu sõlmimiseks, sh soovitava metsamaterjali sortimendi ja mahu ning hinna ja hinna kujunemise mehhanismi kohta. RMK võib hindamise käigus paluda pakkumisi esitanud isikutel korrigeerida esitatud pakkumisi ning esitada täiendavat teavet hindamiskriteeriumitele vastavuse kohta, andes vastamiseks mõistliku tähtaja vähemalt 30 päeva.

3.9. Pärast pakkumiste hindamist teeb RMK otsuse kestvuslepingu sõlmimise ja pakkujale pakutava metsamaterjali koguse kohta pakkujatega, kelle osas hindamiskomisjon tegi positiivse otsuse. Kestvuslepingute müügihind kujuneb ühelt poolt kõigi pakkumiste ning teiselt poolt pakkumiste esitamise ajal kehtiva RMK pakkumiste hindamise metoodika alusel.

3.10. RMK võib eespool kavandatud läbirääkimiste etappide järjestusse põhjendatud juhul teha muudatusi ja viia läbi täiendavaid etappe. Muudatustest teatab RMK läbirääkimistel osalevatele ettevõtjatele ette mõistliku aja jooksul enne vastava nõude rakendamist.

3.11. Sooviavalduse ja pakkumise koostamise, esitamise ja läbirääkimistel osalemisega seotud kõik kulud, kahju ja riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) tõttu, kannab pakkuja. RMK ei vastuta mingil juhul nende kulude või kahjude eest, sõltumata läbirääkimiste käigust või tulemusest, samuti sõltumata lepingu sõlmimise, jõustumise ja täitmise asjaoludest. RMK-l on õigus loobuda läbirääkimisprotsessiga jätkamisest ja lükata kõik sooviavaldused tagasi, kui kokkuleppehinnaga müügi tingimused on oluliselt muutunud või RMK-l esineb selleks põhjendatud vajadus.

Müügitingimuste kohta saab lisateavet telefonil +372 676 7042 või e-postil biokeemia@rmk.ee

Müügi korraldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond

www.rmk.ee