RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab hakkpuidu müügiks avaliku kirjaliku enampakkumise

Hakkpuidu müügiobjektide nimekirja ja pakkumuse esitamise vormi leiad siit (MS Excel). 

Müüdava hakkpuidu üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab hakkpuidu veo ning mahalaadimise tarnekohas. Hakkpuidu mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Müügi korraldaja aktsepteerib pakkumuses ainult DAT tarneklausliga hinnapakkumist.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

• on seisuga 21. aprill 2017 täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

• on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas esitada enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuda RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava arvestusliku koguse hakkpuidu maksumusele koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu hakkpuidu koguse maksumus koos käibemaksuga või tasuda ettemaksu.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama vormikohase pakkumuse kinnises ümbrikus hiljemalt 21. aprillil 2017 kell 12:00 müügi korraldajale aadressil Viljandi mnt 51, 79513 Rapla. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Hakkpuidu pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumuse esitada hiljemalt 21. aprillil 2017 kell 12:00 e-postiga aadressile kyte@rmk.ee, märkides digikonteineris asuva faili nimeks „Hakkpuidu pakkumus“.

Vormikohane pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontakttelefon;
  • pakutava hakkpuidu kogus, tarnekoht (ostja lao asukoha aadress);
  • ostuhind tarnekohas ning ettepanek müügilepingu tagatise ja maksetähtaja kohta;
  • pakkumuse kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;
  • volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist.

Ostuhind esitada pakkumise vormis kirjeldatud müügimahu määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes.

Müügi korraldaja jätab endale õiguse:

1. hakkpuidu harilikust väärtusest (turuhind) madalama hinna korral pakkumus tagasi lükata;

2. müügiks pakutud hakkpuidu kvaliteedinõuetest erinevate kvaliteedinõuete esitamise korral pakkumus tagasi lükata;

3. sõlmida eduka pakkujaga müügileping ainult osale müügiobjekti mahust või jätta leping sõlmimata kui ilmnevad asjaolud, mis ostja tingimustest lähtudes teevad lepingu täitmise müüjale võimatuks või ebamõistlikuks;

4. nõuda eduka pakkujaga sõlmitava lepingu alusel üleantava hakkpuidu mõõtmisandmete esitamist mõõtmisraporti vormil.

Pakkumuste hindamisel teisendatakse pakutud hinnad m3 (tiheda kuupmeetri ehk tihumeetri) hinnaks, seejärel taandatakse erinevates tarnekohtades pakutud hinnad võrreldavale tasemele RMK metsandiku vahelattu. Vahelao hindade saamiseks lahutatakse tarnekoha hindadest tarnekoha ja metsandiku keskmisest vahekaugusest lähtuv arvestuslik metsamaterjali veokulu. Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud:

http://media.rmk.ee/files/KK_veohinnad%20m%C3%BC%C3%BCgiotsuste%20kaalumiseks_17-03-06.pdf

Pakkumused avatakse 21. aprillil 2017 kell 12:15 müügi korraldaja aadressil Viljandi mnt 51, 79513 Rapla. Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 514 2146, e-post: kyte@rmk.ee .