Müügiteate avaldamise järel esitatud küsimused ja RMK vastused

KuupäevKüsimusRMK vastus
21.02.2024
Ettevõtte äriplaan on oma olemuselt väga konfidentsiaalne dokument.
Mis on RMK õigustatud ootus, et seda dokumenti kolmandatele osapooltele (tarnijale) peaks avaldama?
Selgitame, et RMK poolt 20.02.2024 avaldatud müügiteatega kutsub üles esitama sooviavaldusi uute, alles rajamisel olevate tootmisüksuste osas. Tavapäraselt hindab RMK kestvuslepingute sooviavalduste kvalifitseerimisel toimiva ettevõtte majandusnäitajaid ja tegevust. Samalaadsetele näitajatele tuginevaid kriteeriume ei saaks aga uue või alles loomisel/kavandamisel oleva tootmisüksuse puhul seada. RMK peab veenduma võimaliku lepingupartneri äritegevuse jätkusuutlikkuses ja kooskõlas riigi poolt seatud kliimaeesmärkidega. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on RMK-l vaja saada põhjalik ja täielik ülevaade riigi puiduressurssi kestvuslepingu alusel saada sooviva ettevõtte kavandatavast äritegevusest. Seetõttu oleme müügiteates sätestanud nõudena esitada ettevõtte äriplaan. RMK on riigi tulundusasutus, mis haldab Eesti Vabariigile kuuluvat olulist loodusvara. RMK tagab kõigi sooviavalduse esitanud ettevõtete äriplaanide konfidentsiaalsuse ja vajadusel muu teabe või dokumentide konfidentsiaalsuse, kui sooviavalduse esitanud ettevõte on need tähistanud ärisaladusena.
21.02.2024
1. Kui pikaks ajaks leping sõlmitakse? 2028-....?
2. Kui taotleja vajadus 2030 suureneb, kuidas saab juurde?
3. Palju puitu kokku saadaval on? Palju eeldatakse ühe taotlusega katta?
1. RMK juhatus otsustab lepingu pikkuse pärast äriplaanide hindamist.
2. Kogus ja selle muutumise piirid fikseeritakse lepinguga. Juurde saab osta uute väljakuulutatud müükide kaudu.
3. Käesoleval aastal oleks läbirääkimiste objektiks ca 0,7 mln m3 ümarpuitu (virnmaterjalid). Vastust küsimusele, kui palju on saadaval 2028, kahjuks täna öelda ei oska.
26.02.2024Kas aitaksite meile selgitada (või leida), millist teavet RMK oma pakutava puidu kohta? Leiame Internetist kahjuks piiratud teavet. Ideaaljuhul koguksime järgmisi andmeid:
• Energiasisaldus
• Niiskusesisaldus
• Tuhasisaldus
• Saasteaine (nt O, C, H, N, S Na, Ka, Cl)
Soovitame puidu füüsikaliste omaduste alusena kasutada professor Endel Saarmani puiduteaduse õpikut.
Energiasisaldus – puidu energiasisaldus ehk absoluutne kütteväärtus on teoreetiliselt 19 MJ/kg (1 MJ = 0,278 kWh). Niiskuse suurenemisel kütteväärtus alaneb.
Niiskusesisaldus – niiskusesisaldus sõltub mitmest faktorist (puuliik, aastaaeg, õhutemperatuur, aeg puu raiumise hetkest kuni töötlemiseni). Värskelt raiutud puidu absoluutne niiskusesisaldus ligineb 100%-le, kuid laos seistes langeb see umbes poole võrra. Näiteks RMK poolt müüdud hakkpuidu niiskusesisaldus on valdavalt 40-45%.
Tuhasisaldus – absoluutselt kuiv puit sisaldab sõltuvalt puuliigist 0,4-0,7% tuhka.
Saasteained – absoluutselt kuiv puit sisaldab keskmiselt C 49,5%, H 6%, O 44%, N 0,05-0,1%.
03.05.2024 
Kas müügiteate punkti 1.2 kohaselt esitatakse info planeeritava uue tootmisüksuse kohta ja müügiteate punkti 2 d) ja e) kohaselt hetkel olemasolevate tootmisüksuste kohta?
RMK müügiteade on peaasjalikult suunatud uue tootmisüksuse rajamist kavandavatele ettevõtetele, millest tulenevalt punktis 1.2 kirjeldatud äriplaanis sisalduma peavad asjaolud.
Müügiteate punktis 2 d) ja e) on välja toodud, millist teavet ettevõte peab esitama kui lisaks uuele rajamisel olevale tootmisüksusele on tema valduses juba praegu olemasolev üksus ning kui palju see vajab puitu alates 2028. a.
Hetkel olemasoleva tootmisüksuse kohta tuleb seega täiendav teave esitada. 

NB! Seoses müügiteate avaldamisega ja sooviavalduste esitamise tähtpäevaga 08.05.2024 ei kavanda RMK kohtumisi enne tähtpäeva saabumist.

Palume saata kõik küsimused kirjalikult aadressile biokeemia@rmk.ee ning saadame vastused kirjalikult.