RMK raiemahu arvestuse kirjeldus

Üldised alused

Aastas teostatud raiemahu kohta koostatakse RMK-s statistiline aruanne. Metsaraie statistilise aruandega koondatakse andmed kalendriaastas teostatud metsaraie pindala kohta hektarites (ha) ja raiemahu kohta kuupmeetrites (m³).

Aruande 1.veerus kirjeldatakse aastast metsaraiete pindala (ha). Aruande 2. veerus kirjeldatakse aastast raiemahtu kasvava metsana (m³). Aruande 3.veerus kirjeldatakse aastast likviidse puidu raiemahtu (m³). Aruande 4.veerus kirjeldatakse küttepuidu raiemahu osakaalu likviidse puidu raiemahus (m³).

Metsaraiet, sh. uuendusraiet, valikraiet, harvendusraiet, sanitaarraiet, trassiraiet ja raadamist korraldab RMK kahel viisil: töövõtjate ja oma töölistega. Raiutud puidu kogust hinnatakse masinmõõtmise alusel juhul kui raietööd viiakse läbi RMK poolt kalibreeritud ja kinnitatud harvesteriga. Kui aga raietööd viiakse läbi mootorsae või kalibreerimata/kinnitamata harvesteriga, siis hinnatakse puidu kogus vahelattu veetud koguste mõõtmise teel. Sanitaarraiet müüakse ka kasvava metsana elanikkonnale. Sanitaarraiet vajaval metsaosal märgitakse ja mõõdetatakse kõik raiumisele kuuluvad puud ning arvutatakse raiutava kasvava metsa maht.

Metsaraie aruanne koostatakse RMK metsanduslikku infosüsteemi (MIS) kantud raietöö vastuvõtudokumentide ja kasvava metsa müügidokumentide alusel. Raietööde vastuvõtudokumentide alusel arvestatakse aruandesse raiutud  likviidse puidu maht (m³) ja sellega kaasnev metsaraie pindala (ha). Likviidne puit on reaalse turu- ja tarbimisväärtusega tarbe- ja küttepuit. Kasvava metsa müügidokumentide alusel arvestatakse aruandesse raiemaht (m³) kasvava metsana ja sellega kaasnev metsaraie pindala (ha).

Raiutud puidukoguste ja kasvava metsana müüdud koguste viimiseks võrreldavale alusele metsaressursi arvestusega, arvutatakse aruandes lisaks likviidse puidu raiemahule ka raiemahud koos mittelikviidse puidu kogusega. Seega raiemahtu (m³) aruande 2.veerus kirjeldatakse kasvava metsa mahu kaudu. Mittelikviidne puit on reaalse turu- ja tarbimisväärtuseta puit - puu koor ja ladvaosa peenpuit. Mittelikviidsest puidust suure osa moodustab puu ladvaosa peenpuit, mida arvestatakse alates puutüvese ladva läbimõõdust 6 cm. See on minimaalne läbimõõt, millest valmistatakse puidusortimente. Puu kooremahu arvestus lisatakse seetõttu, et raietel valmistatavad puidusortimentide maht arvutatakse ilma kooreta

Tegelikuks raieks loetakse raie ja selle maht lülitatakse aruandesse, kui raietööd on alustatud ja selle kohta koostatud vähemalt üks töö vastuvõtmise akt või on koostatud kasvava metsa müügiarve.

RMK metsaraie statistiline aruanne sisaldab ka raadamiste ja sanitaarraiete mahtusid ning ebaseaduslike raiete mahtude arvestust, mis on teostatatud reformimata riigi metsamaal.

Statistilised andmed kõikide Metsaseaduses nimetatud raieliikide kohta

Uuendusraie aastamaht
Uuendusraiete aastamaht on lageraietena ja turberaietena teostatud raiete summaarne maht.

Uuendusraiete pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus kalendriaasta jooksul on tehtud uuendusraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Uuendusraieid kasvava metsana ei müüa.

Uuendusraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Uuendusraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Uuendusraiete maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 12 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,12 korrutisena.

Küttepuidu raiemaht uuendusraietel on saadud pikaaialise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.

Aruandes on uuendusraiete kogumahus eraldi reana välja toodud lageraiete maht, kõigi eelnimetatud põhimõtete ja näitajate alusel.

Valikraiete aastamaht
Valikraiete pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud valikraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Valikraieid kasvava metsana ei müüa.

Valikraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Valikraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Valikraiete maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 12 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,12 korrutisena.

Küttepuidu raiemaht valikraietel on saadud pikaaialise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.

Hooldusraiete aastamaht
Hooldusraiete (valgustus-, harvendus- ja sanitaaraiete) summaarne aastamaht saadakse valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie mahtude summana.
  • Valgustusraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud valgustusraiet ning vormistatud vähemalt esimene töö vastuvõtu akt.
Valgustusraiega raiutakse ainult mittelikviidset puitu, seda ei müüa ja kogu raiutud peenpuit (võsa) jääb hooldatud noorendikku. Sellest tulenevalt ei peeta valgustusraiete raiemahu üle arvestust RMK MIS-is. Aruandesse saadakse raiemaht (m³) arvutuslikult: teostatud valgustusraiete pindala (ha) korrutatatakse keskmise väljaraiega 12 m³/ha. Valgustusraiete keskmine väljaraie on saadud analüüsi tulemusel ja see on 2000.-2006. aasta keskmine valgustusraiete väljaraie maht.
  • Harvendusraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud harvendusraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Harvendusraieid kasvava metsana ei müüda.
Harvendusraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Harvendusraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Harvendusraiete maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 20 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,20 korrutisena.

Puistu nooremas kasvueas teostatakse ka selliseid harvendusraieid, kus metsakasvatuslikel eesmärkidel raiutakse ainult mittelikviidset puitu, seda ei müüa ja kogu raiutud peenpuit (võsa) jääb hooldatud puistusse. Selliste harvendusraiete raiemaht (m³) saadakse arvutuslikult: teostatud harvendusraiete pindala (ha) korrutatatakse analüütilise keskmise väljaraiega 33 m³/ha.

Küttepuidu raiemaht harvendusraietel on saadud pikaajalise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.
  • Sanitaarraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud sanitaarraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise müügiarve. Juhul, kui raieõiguse võõrandaja loobub raie teostamisest, siis sellest tulenevalt korrigeeritakse sanitaaraiete pindala ja raiemahtu.
Sanitaarraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Sanitaarraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Sanitaarraiete maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 20 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,20 korrutisena.

Küttepuidu raiemaht sanitaarraietel on saadud pikaaialise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.
  • Trassiraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud trassiraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise müügiarve. Juhul, kui raieõiguse võõrandaja loobub raie teostamisest, siis sellest tulenevalt korrigeeritakse trassiraiete pindala ja raiemahtu.
Trassiraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Trassiraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Trassiraiete maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 14 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,14 korrutisena.

Küttepuidu raiemaht trassiraietel on saadud pikaaialise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.

  • Raadamise pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud raadamist ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt.
Raadamiste raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Raadamiste likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument..

Raadamiste maht, koos mittelikviidse puiduga, on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 14 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsendi 1,14 korrutisena.

Küttepuidu raiemaht raadamistel on saadud pikaaialise müügipraktika ja müügitulemuste analüüsist lähtuva osakaalu ja arvutuse alusel.

Ebaseaduslike raiete aastamaht
Ebaseaduslike raiete pindala (ha) saadakse selliste metsaalade pindalade summadena, kus on toime pandud ebaseaduslik kasvava metsa raie.

Teatud juhtudel saadakse õigusrikkumise avastamisel või menetlemise käigus ebaseaduslikult raiutud puit tagasi, see võetakse erakorralise inventuuri kaudu RMK MIS-is arvele, müüakse ja raiemahu (m³) arvestus toimub tavakorras. Juhul, kui ebaseadusliku raiega raiutud puitu ei õnnestu politseil leida, siis arvutatakse raiemaht (m³)  kändude mõõtmisandmetest lähtuvalt. Sellistel juhtudel saadakse likviidse puidu maht (m³) arvutuslikult: raiemaht jagatakse koefitsendiga 1,20.