Metsamajanduse põhiprotsessid

Metsa majandamine jaotub erinevateks, ent omavahel seotud protsessideks:

Metsaressursi planeerimine annab ülevaate sellest, kui palju meil on metsa, mida ja kui palju võime seda raiuda ning milliseid töid peame tegema, et metsa väärtus säiliks ja tõuseks.

Metsakasvatus tähendab puude istutust, nende kasvutingimusi parandava valgustusraie tegemist, harvendusraiet ja uuendusraiet. Ka lageraie, mis on üks uuendusraie alamliike, on teatud tingimustel vajalik metsakasvatuslik võte.

Tootmisena
käsitletakse erinevate raiete läbiviimist metsamaterjalide saamiseks. Täpsed tingimused ja piirangud metsamaterjalide tootmisele seavad metsakasvatuslik pool ja metsaosale püstitatud eesmärk.

Turustamine on toodetud metsamaterjali müük, mis peab silmas turu reegleid ja riigi huve.

Metsakaitse on tegevuste kogum, mis on suunatud metsa kaitseks nii inimese seadusevastase tegevuse eest kui looduslike metsakahjustuste vältimiseks. Teiste sõnadega tegevus varguste, tulekahjude, kõikvõimalike haiguste ja muude metsakahjustuste ennetamiseks ning ärahoidmiseks.

Metsaparanduse all mõistetakse metsateede ja olemasoleva kraavivõrgu korrashoidu.