Nõukogu kinnitas RMK 2009. aasta eelarve 02.12

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas 28. novembri koosolekul RMK 2009. aasta eelarve, mille kogutulud on 1,7 miljardit krooni. Riigieelarvesse on koos varasemate aastate jaotamata kasumiga kavandatud kanda 680 miljonit krooni. Järgmise aasta riigieelarveliste kohustuste kandmise järgne kasum on planeeritult 76 miljonit krooni ja tegevuskulud 1,4 miljardit krooni.

2009. aastaks prognoositavad tulud kukuvad seoses puiduhinna eeldatava langemisega 14%. „Kuid jätkuvalt on vajadus teha rohkem metsakasvatuslikke ja loodushoiu alaseid töid, mistõttu tegevuskulud suurenevad 9%,“ selgitas RMK nõukogu esimees Ülle Rajasalu. „Positiivne on see, et tänavu RMK-s läbiviidud ümberkorralduste tõttu vähenevad üldhalduskulud eelarves 13%, olles madalamal isegi 2007. aasta tasemest,“ lisas Ülle Rajasalu.

Ühe näitena tegevuskulude paratamatust suurenemisest tõi Ülle Rajasalu välja transpordikulud. „Puidutööstuste sulgemise ja transpordipiirangute tõttu on nii keskmised veokaugused kui sõitude arv suurenenud, mistõttu ainuüksi transpordikulud on järgmise aasta eelarves 71 miljoni võrra tänavusest kõrgemad,“ selgitas ta.

Metsakasvatustööde mahud 2009. aasta eelarves on planeeritud järgmiselt: uut metsa rajatakse 4386 ha, metsanoorendikke hooldatakse 13 000 ha, harvendusraieid teostatakse 10 800 ha. 2009. aastal raiutava puidu kogus riigimetsast on 2,4 miljonit tihumeetrit. Metsaparandusse investeerib RMK 2009. aastal 150 miljonit krooni, metsateede hoolduse jooksvateks kuludeks on planeeritud 42 miljonit krooni.

Loodushariduse ning looduses liikumise võimaluste pakkumisega seonduvad kulutused ja investeeringud kasvavad 86-le miljonile kroonile, mis on ligi kolmandiku võrra suurem kui tänavu.

RMK 2009. aasta eelarve on koostatud lähtuvalt RMK arengukavast aastateks 2009-2010.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319
e-post ulle.rajasalu@envir.ee

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee