RMK arengukava projektiga saab tutvuda internetis 05.08

Alates tänasest on RMK veebis võimalik tutvuda organisatsiooni arengukava projektiga, milles on lühidalt kirjeldatud RMK erinevate tegevusvaldkondade – metsakasvatus, loodushoid, metsauuendusmaterjalide tootmine, jahindus – tegevuse eesmärgid ning nende saavutamise etapid järgmise nelja aasta vältel.

Augusti- ja osaliselt septembrikuu jooksul viiakse läbi täiendavad arutelud riigimetsa arengust huvitatud sihtgruppidega nagu näiteks keskkonnaorganisatsioonid, keskkonnaministeeriumi haldusala asutused, haridus- ja teadusasutused, erametsanduse ja metsatööstuse liidud.

RMK arengukava uuendamisega alustati 2007. aasta septembris. Aasta lõpuni analüüsiti sise- ja väliskeskkonnas toimunud muutusi ja koostati sellest lähtuvalt RMK võimalikud arengustsenaariumid. Novembri keskel tutvustati metsamajanduse visiooni ja strateegilisi valikuid kõigile RMK partneritele ja kuulati ära nende ettepanekud.

Käesoleva aasta juunikuus sõnastas RMK nõukogu uue arengukava põhieesmärgid, milledele toetudes organisatsiooni juhitakse ning töötulemusi hinnatakse. RMK juhatusele pandi ülesandeks arengukava koostamise käigus viia läbi täiendavad konsultatsioonid metsandusega seotud huvirühmadega. RMK järgmise 4 aasta arengukava esitatakse RMK nõukogule kinnitamiseks 12. septembril 2008.

Arengukava projekt on kõigile kättesaadav RMK veebis aadressil www.rmk.ee/arengukava, samas on avatud ka foorum, kus oma ettepaneku tegemise võimalus on kõigil huvitatud osapooltel. Ühtlasi pannakse sinna edaspidi üles informatsioon kohtumistest huvigruppidega.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee