RMK teadusnõukogu ootab ettepanekuid uurimisteemade kohta 06.06

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt kokku kutsutud teadusnõukogu ootab ettepanekuid prioriteetsete uurimisteemade kohta, mille alusel hakkab RMK tellima rakendusuuringuid. Valitud uuringuprojektide rahastamiseks on RMK teadusfondi sel aastal eraldatud miljon krooni.

Uurimisteemade ettepanekute tegemise esimene tähtaeg on 15. juuni. Uurimisteema kirjeldus ei tohiks ületada 2000 tähemärki ning kirjelduses tuleb selgitada uurimisteema eesmärke ning olulisust, seoseid Eesti metsanduse arengukava ning RMK strateegiliste eesmärkidega, samuti selle teema edasiarendamise võimalusi ning hinnagut teostatavusele. Täpsemalt saab lugeda RMK veebist aadressilt www.rmk.ee/teadus.

15. juuniks laekunud uurimisteemad tulevad arutamisele teadusnõukogu järgmisel koosolekul, mis toimub 30. juunil 2008. Taotlusi uurimisteemadeks võib RMK kodulehe kaudu esitada igal ajahetkel, neid vaadatakse läbi jooksvalt ning võetakse arutlusele järgmistel nõukogu koosolekutel.

RMK teadusnõukogusse kuuluvad akadeemilised erialaeksperdid, kes nõustavad RMK tegevjuhtkonda metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel. Liikmed on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuulub teadusnõukogusse ka RMK töötajaid.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse juht
Telefon 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee