Pilootprojekt kinnitas RMK uue töökorralduse efektiivsust 08.04

RMK Kirde regioonis läbi viidud pilootprojekt kinnitas uue töökorraldusega saavutatavat suuremat efektiivsust metsamajanduslike tööde juhtimises. Käesoleva aasta jaanuarist märtsini läbi viidud pilootprojekti käigus korraldati metsamajanduslike tööde tegemine ära neli korda väiksema tööjuhtide arvuga kui aasta varem sama ajaga.

RMK testis uue, 1. juulist rakenduva töökorralduse aluseks olevat tööjaotust seitsmes Kirde-Eesti metskonnas selle aasta kolme esimese kuu jooksul. RMK metsakasutuse tegevusvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul kinnitasid pilootprojekti tulemused RMK töötajate võimekust saavutada samaväärsed tulemused oluliselt väiksema aja- ja tööjõukuluga.

Pilootprojekti kaasatud metskondades tehti 2008. aasta esimesel kolmel kuul raiet 104 000 tihumeetrit, aasta varem tehti sama ajaga töid 106 000 tihumeetrit,” sõnas Tavo Uuetalu. “Kui varem tegeles metsamajanduslike tööde juhtimisega 37 metsnikku, siis nüüd tegid sama töö ära 6 raiet organiseerinud tööjuhti ja 3 logistikut.“

Kirde-Eesti pilootprojekti eesmärgiks oli selgitada välja RMK uue struktuuri optimaalne töökorraldus ning panna paika metsatööde organiseerimiseks vajalike inimeste arv. Pilootprojekti olid kaasatud Avinurme, Kohtla, Oandu, Paasvere, Sonda, Triigi ja Tudu metskond. Nimetatud metskondade baasil moodustati pilootprojekti elluviimiseks 6 tootmis- ja 3 logistikapiirkonda.

Igas tootmispiirkonnas hoolitses kasvava metsa raiumise ja puidu veo eest vahelattu üks tööjuht. Uue struktuuri kohaselt jääb RMKsse tööle kokku 100 tööjuhti. Tööjuhtidest 45 vastutavad metsa ülestöötamise, 21 puidu logistika ning 34 metsa uuendamise ja hooldamise eest. Tööjuhtide tööd koordineerivad 15 töötajat kolmes regioonis. Lisaks töötavad RMK 17 metskonnas edaspidi 114 metsakasvatuse kavandajat – metsaülemad, spetsialistid, metsnikud.

Pilootprojekti õnnestumisele aitasid kaasa mitmed RMK koostööpartnerid, kelledest Iriscorp Transport OÜ juhatuse liige Kaido Sikk tõi välja töötajate senisest parema motiveerituse ning metsatööde ühtlasema korralduse. Raviltos AS juhataja Urmas Valter hindas kõrgelt oluliselt ladusamaks muutunud tööde korraldust, kus ettevõtja saab mitme RMK töötajaga suhtlemise asemel kavandatavate tööde graafikus kokku leppida ühe inimesega.

RMKd ees ootavad struktuurimuudatused kiideti nõukogu poolt heaks 25. jaanuaril. Uue struktuuri eesmärgiks on eraldada metsamajanduslike tööde planeerimine nende teostamisest ning tagada seeläbi parem avalike- ning ärihuvide tasakaal riigimetsa majandamisel.

Uue struktuuri kohaselt hakkavad RMKle pandud ülesandeid täitma kolm üksust: metsa haldamise, metsa majandamise ja puidu turustamise üksus. Metsa haldamise üksus peab arvestust Eesti riigimetsa varu üle ning ütleb, mida ja kui palju võib raiuda ning istutada, metsa majandamise üksus teostab kõik vajalikud tööd ning puidu turustamisega tegelev üksus vastutab puidu müügi ja tootearenduse eest.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 40% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
gsm 504 5069
tavo.uuetalu@rmk.ee


Avo Siilak
RMK Kirde-Eesti pilootprojekti juht
gsm 506 6036
avo.siilak@rmk.ee