RMK läheb 1. juulist üle uuele töökorraldusele 08.05

1. juulist uuele töökorraldusele üle minev RMK on tänaseks lõpetanud läbirääkimised kõigi 509 metsamajanduse valdkonna haldustöötajaga. Tööpakkumise RMK-s jätkamiseks on vastu võtnud 316 inimest. 140 inimest on loobunud neile pakutavatest töökohtadest ja 50 jääb vanadus- või eelpensionile, 3 töötajat on leidnud erialase rakenduse mujal.

Kokku töötab RMK-s täna 1081 inimest, neist metsamajandusega on otseselt seotud 933. Käimasolevad muudatused puudutavad 509 RMK tänast metsamajanduse haldustöötajat, kellest 316 jätkavad RMK-s. Töösuhte lõpetada soovinutest 15 alustab ettevõtjana tööd RMK partnerina, 3 on asunud tööle teistes riigiasutustes. Tööd jätkavad kõik RMK 332 metsamajanduse oskustöölist. Metsaülematest jätkab RMK-s tööd valdav enamus – 60-st töötajast 51 võtsid vastu väljakutse teha tööd ümberkorraldatud struktuuris.

„Kahjuks tuleb tõdeda, et huvi metsa tööle minna oli väiksem kui lootsime ja meil on endiselt puudus metsatööde tegijatest,“ sõnas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Täna leiaks riigimetsas tööd veel vähemalt 500 metsamajanduse oskustöölist, kui vaid tahtjaid oleks.“ Samuti on täitmata ametikohti taimlate ja loodushoiu vallas – näiteks otsib RMK tööjuhti Iisaku taimlasse, looduskeskuse juhatajat Nõva puhkealale ja loodusvahti Tallinna ümbruse puhkealale.

Koostöös sihtasutusega Erametsakeskus korraldab RMK oma töötajatele järgmisel nädalal infopäeva, kus tutvustatakse tööhõive võimalusi erametsanduses. „Keskkonnaministeerium ja Erametsakeskus on otsustanud oluliselt suurendada toetust erametsandusele,“ ütles Aigar Kallas. „Ümberkorralduste käigus leiavad paljud tänased RMK töötajad uue rakenduse just erametsaomanike teenindamiseks loodavates tugistruktuurides.“

Uute töötajate leidmiseks metsatööde tegemisel pakub RMK oma töötajatele mitmeid ümberõppevõimalusi. Sel nädalal alustas ümberõppega Luua metsakoolis esimene 12-liikmeline grupp harvesterioperaatoreid. Samuti saavad ümberõpet RMK tulevased metsurid ning RMK partneritena tööle hakkavad retkejuhid.

Kollektiivselt koondatavatele töötajatele maksab RMK lisaks seadusest tulenevatele hüvitistele sõltuvalt töötaja staažist täiendavat hüvitist kuni 2 kuupalga ulatuses. RMK-st lahkuvate töötajate hulgas olevale 50 pensionile või eelpensionile jäävale inimesele maksab RMK hüvitist sõltuvalt staažist kuni 9 kuu keskmise palga ulatuses. Töötajad, kellel on vanaduspensionini jäänud vähem kui kaks ja pool aastat, saavad jääda RMK eelpensionile ja neile makstakse igakuiselt toetust kuni vanaduspensionile jäämiseni.

Selle aasta 1. juulist uuele struktuurile üleminevas RMK-s hakkavad Eesti riigimetsa majandajale pandud ülesandeid täitma kolm üksust: metsa haldamise, metsa majandamise ja puidu turustamise üksus. Uue struktuuri toimimahakkamisele eelnes aasta algusest aprillini väldanud pilootprojekt, mille käigus testiti kavandatavat töökorraldust seitsme metskonna territooriumil Kirde-Eestis. Pilootprojekti tulemused kinnitasid uue töökorraldusega saavutatavat suuremat efektiivsust metsamajanduslike tööde juhtimises – sama suur hulk raiet tehti ära neli korda väiksema tööjuhtide arvuga kui aasta varem samal ajal.

Eesootavad muudatused ei vähenda mingilgi moel RMK poolt pakutavaid igaühe õigusel põhinevaid metsapuhkuse võimalusi, nende jätkuvasse arendamisse plaanitakse investeerida rohkem raha. Selle valdkonna töötajate arv kasvab uue struktuuriga 18 inimese võrra (hetkel 35 töötajat), muu hulgas loodi juurde ka nt 12 loodusvahi ja 5 looduskeskuse juhataja kohta.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 40% Eesti metsadest.


Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
676 7299, 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee