Keskkonnaminister toetab RMK poolt Elistvere loomapargi ülevõtmist 25.03

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi pooldab Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) plaani võtta Elistvere loomapark oma majandamise alla.

„Elistvere loomapargi majandamine sobiks RMK-le, sest see ühilduks RMK seniste tegevustega eeskätt loodushariduse vallas,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Ministri hinnangul annaks RMK-le loomapargi haldamise üleminek riigile kindlustunde, et pargi majandamine saab olema tugeval alusel ja stabiilne.

Seni on Elistvere loomapargi rahastamist reguleerinud MTÜ Eesti Metsaselts. See ülesanne ei kuulu aga metsaseltsi põhikirjaliste tegevuste hulka. Arvestades, et Elistvere loomapark on muutunud aastatega üha populaarsemaks ning 10 tegutsemisaastaga on park laienenud ja kasvanud, siis on muutunud vastavalt mahukamaks ka pargi haldamisega seotud tegevused. „Toetan RMK soovi võtta Elistvere loomapargi ohjamine enda kanda, sest RMK-l on haldamistegevuste korraldamiseks efektiivsemad võimalused, kui metsaseltsil,“ ütles Tamkivi. Samas hindab minister kõrgelt MTÜ Eesti Metsaseltsi poolset 10 aasta jooksul antud panust Elistvere loompargi haldamisel.

Riigimetsa Majandamise Keskus tegi möödnud nädala lõpus MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapargi ohjamine üle RMK-le. RMK soovib pargi edasiseks sihipäraseks arenguks eesmärgistada tegevused, koostada arengukava ning sellest lähtuva tegevusplaani. Nii muutuks ka rahastamine stabiilsemaks.

Sel aastal on pargile ette nähtud igapäevaste tegevuste elluviimiseks riigi toetus 300 000. krooni ulatuses. Eelmisel aastal kasutamata jäänud investeeringuteks mõeldud raha 700 000. krooni on riik valmis Elistvere pargi käsutusse andma pärast arengukava valmimist. Riigi investeeringutoetuse saamiseks peavad pargi tegevused olema arengukavaga määratletud ja rahakasutus läbipaistev.

Eesti Metsaseltsi juhatus arutab Riigimetsa Majandamise Keskuse pakkumist ning teeb omapoolse otsuse 4. aprillil.


Lisainfo:

Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851
brita.merisalu@envir.ee