Nõukogu kinnitas RMK 2010. aasta eelarve 23.11

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas 20. novembri koosolekul RMK 2010. aasta eelarve, mille kogutulud on 1,53 miljardit krooni, tegevuskulud 1,38 miljardit krooni ning planeeritav puhaskasum 150 miljonit krooni.

2010. aastaks prognoositakse tulude kasvu võrreldes käesoleva aastaga 16%. Kasv on võimalik tänu puiduturu elavnemisele, mis võimaldab suurendada metsmaterjali müügiplaani ning prognoosida kõrgemaid hindu.

Seoses suurenenud tööde mahuga kasvavad ka tegevuskulud 12%. „Eriti positiivne on see, et tänu RMK-s läbiviidud ümberkorraldustele ning juhtkonna heale tööle on suudetud hoida üldhalduskulude osakaal kogukuludest jätkuvalt langustrendis. 2008. a oli see 25%, 2009. aastal 21% ning 2010. aastal prognoositakse üldhalduskulude vähendamist 20%-ni kogukuludest," selgitas RMK nõukogu esimees Ülle Rajasalu.

Metsauuendustöid on 2010. aastaks planeeritud suuremas mahus kui käesoleval aastal: uut metsa plaanitakse rajada 4539 hektaril, metsanoorendikke hooldada 13 820 hektaril ning harvendusraieid teostada 10 600 hektaril. Riigimetsast raiutava puidu kogus 2010. aastal on 2,5 miljonit tihumeetrit. Metsaparanduslikke tööde  eelarve on  120 miljonit krooni.

Investeeringute maht 2010. aastal on 99 miljonit krooni, mis on samas suurusjärgus amortisatsioonikuluga. Suurimas mahus – 55 miljoni krooni ulatuses – on kavandatud investeeringud metsaparandusse.

RMK 2010. aasta eelarve on koostatud lähtuvalt RMK arengukavast aastateks 2009-2012.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319
e-post ulle.rajasalu@envir.ee

Anneli Viik
Finants- ja administratsioonijuht
Tel 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee
www.rmk.ee