RMK hakkab Narva Elektrijaamadele hakkpuitu tarnima  25.08

Alates septembrist varustab Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS´i hakkpuiduga Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Narva elektrijaamade kahe uue energiaploki taastuvenergia aastatoodang saab olema kuni 260-280 GWh aastas, mis moodustab kogu Eesti aastasest elektritarbimisest ligi 4%.

Narva elektrijaamades toodetud rohelise energia abil oleks seega võimalik katta kuni 100 000 keskmise elektritarbimisega Eesti pere aastase vajaduse.

„Meie eesmärgiks on muuta elektri ja soojuse tootmist keskkonnasõbralikumaks. Biokütuse kasutamisega suurendame oluliselt taastuvenergia osakaalu Eesti Energia tootmisportfellis ning aitame kaasa Eesti riigi eesmärgile saavutada 2020. aastaks 25%-line taastuvenergia osakaal,“ selgitas Narva Elektrijaamade juht Ilmar Petersen. „Ostes meie toodetud rohelist energiat saab eestimaalasest tarbija seda, mille eest ta täna toetust maksab. See tähendab kodumaist, Eesti energiasüsteemi seisukohalt stabiilset ja taastuvast allikast toodetud elektrienergiat.“

„Eesti majanduse jaoks olulise metsasektori käimatõmbamiseks on riik leidnud ainuõige viisi kindlustamaks kohapeal seni kasutuseta olnud ressursi kasutamise,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Ühtlasi on loodud ka alternatiiv Eestist tööltemata puidu väljaviimisele, sest täiendav kohapealne tarbimine tuleb kasuks lisaks riigimetsale ka erametsaomanikele ja loob sellega kindluse, et kõikidele sortimentidele on kohapeal rakendus.“

Esialgu põletatakse RMK ja mõne väiksema pakkuja poolt tarnitud hakkpuitu Balti elektrijaama 11. energiaplokis ning peagi on plaanis seda põletama hakata ka Eesti elektrijaama 8. plokis. Tegemist on Narva Elektrijaamade uute keevkihttehnoloogiaga energiaplokkidega, kus saab põlevkivile kui põhikütusele lisaks põletada kuni 10% ulatuses biokütust.

RMK 2009. aasta raiemaht on 2,4 miljonit kuupmeetrit, millest 40% on palk, 40% paberipuit ja 20% küttepuit. Paberi- ja küttepuidu kogus on ligi 1,5 mln kuupmeetrit, millest kohapeal on seni kasutatud 1/3 ning välja veetud 2/3. Ümarpuidule lisandub vähemalt 100 000 kuupmeetrit kasutusest väljas olevaid raidmeid ja võsa. Kokku täiendavaks kohapealseks kasutamiseks on RMK-l võimalik arvestada ca 1,1 miljoni kuupmeetri puiduga.

Taastuvenergia osakaalu tõstmiseks on biokütuste kasutamise võimalusi Narva Elektrijaamades uuritud juba mõnda aega. Uuringuid alustati 2007. aastal Balti elektrijaama 11. energiaplokis ning 2008. aastal põletati seal ära juba 8049 tonni biokütuseid. Lisaks on uurimisel biokütuse kasutamise võimalused tolmpõletustehnoloogiaga vanades plokkides.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Karina Kond
Narva Elektrijaamade kommunikatsioonijuht
Tel 56 36 6130
karina.kond@energia.ee

Ulvar Kaubi
RMK puiduturustusosakonna juhataja
Telefon 513 7042
e-post
ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee