Metskonnad saavad pikaajalise majandamise kavad 25.05

RMK on asunud koostama riigimetsade majandamise kavasid järgmiseks kümneks aastaks. Sel aastal võetakse ette kaheksa metskonda – Pärnumaa, Vändra, Läänemaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Raplamaal ja Lääne-Virumaa. Ülejäänud üheksa metskonda saavad sarnase kava järgmisel aastal.

Riigimetsade pikaajalise majandamise kava saab olema dokument, mis määratleb järgmiseks kümneks aastaks olulisemad tegevussuunad nii maakasutuse kui metsamajanduse vallas. Kava ei käsitle maa-ainese kaevandamisega seonduvat temaatikat ning sellest hakkavad oma edasiste tegevuste kavandamisel lähtuma kõik RMK tegevusvaldkonnad.

RMK metskondade pikaajalise majandamise kava sisukord on järgmine. Esmalt kirjeldatakse ära olemasolev situatsioon – maakasutus, metsaressurss, metsamajandusliku tegevuse statistika, metsade uuendamine, metsakaitse ja -parandus, puhkevõimalused, looduskaitse, pärandkultuur ja riigimetsi mõjutavad planeeringud antud metskonnas.

Seejärel pannakse olemasoleva info analüüsi ning kohalikelt elanikelt, ettevõtetelt, omavalitsustelt ja ühiskondlikelt organisatsioonidelt saadud kommentaaride põhjal paika tulevikuprognoos ehk see, milliseid muutusi maakasutuses ette on näha, kuidas ja kui palju plaanitakse lähikümnendil antud piirkonnas riigimetsi raiuda, uuendada ja hooldada, milliseid looduskaitse- ja metsaparandustöid ette võetakse, kuidas on plaanis arendada puhkemajandust ning jahivõimalusi.

Riigimetsade pikaajalise kasutamise kavade tööversioonid saavad kokku sügise alguseks. Avalikud koosolekud nende detailsemaks arutuseks toimuvad piirkondades septembris ja oktoobris.